​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

 

Historie Českého svazu zpracovatelů masa

 


 

Třicet lettricet let mala

Autor: Ladislav Steinhauser

Publikace se snaží podchytit časovou osu vývoje od roku 1990 – Podnikatelského svazu masného průmyslu, řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze, přes Společenstvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska až po dnešní Český svaz zpracovatelů masa.

 

Kompletní informace o publikaci Třicet let najdete zde.

 

 


 

 

Časová osa nejdůležitějších událostí Českého svazu zpracovatelů masa

 

 

18.-19.5.2018

1. ročník Masobraní

Při jednání představenstva ČSZM na Meatingu v roce 2017 padl návrh na zbudování osvětové kampaně podporující spotřebu mas a masných výrobků, svátek dobrého masa a hodování Masobraní, které bylo naplánované každoročně třetí pátek v květnu. Do projektu vstoupila marketingová společnost, bylo vytvořen rámcový plán, propagace, logo, náměty pro podniky jak akci ztvárnit pro podporu prodeje svých výrobků. Masobraní
duben 2018

Kampaň Je to maso

Na internetu a facebooku se rozběhla kampaň „Je to maso“, ukazující maso z pozitivní stránky, vyvracející mýty a představy pro čtenáře stravitelnou, příjemnou a vtipnou cestou. ČSZM opustil obranné pole proti útokům řady vegetariánských organizací a vstoupil aktivně do hry o zákazníka. Pochutnej si s námi, dej se mezi nás, vyzkoušej si pánev v ruce, pozvi kamarády, předveď se, co umíš! Krátká videa ukazující, jak zacházet s masem, jak poznat kvalitu, řeznické a kuchařské finesy. Postupně se začal vytvářet pozitivní obraz masa, kterému ale výrazně pomohly nejen profesionální kuchaři v televizi, ale i amatérské kuchařské soutěže poukazující na kvalitní suroviny. Je to maso
1.11.2016

Meating 2016

Zájem o Školení pracovníků masného průmyslu se neustále zvětšoval a ČSZM proto hledal větší prostor. Volba padla na hotel Voroněž v Brně, kde v roce 2016 proběhl první seminář vtipně přejmenovaný na Meating (podle anglického meeting – setkání a meat – maso). Meating se stal s více než pěti sty účastníky reprezentativní akcí našeho oboru podporovanou účastí ministra zemědělství, ředitelů státních a kontrolních organizací. Meating 2016
únor 2011

Řeznické noviny

Od února 2011 začaly být jako součást časopisu Maso vložené Řeznické noviny, které převzaly společenskou část časopisu a umožnily tak, aby časopis Maso nadále zůstal odborným časopisem plnící kritéria MŠMT. Řeznické noviny se brzy staly oficiálním periodikem ČSZM. Šéfredaktorem časopisu Maso byl jmenován MVDr. Josef Kameník, který vedle významného posunu kvality časopisu začal organizovat na Veterinární univerzitě v Brně semináře k aktuální problematice masné výroby. Řeznické noviny
5.-6.10.2010

1. Školení pracovníků masného průmyslu 2010

V září 2002 bylo rozhodnuto, že ČSZM chce každoročně oceňovat zasloužilé pracovníky oboru, studenty a jubilanty. Jako vhodné místo se vybral každoroční seminář „Údržnost masa a masných výrobků“, organizovaný na Skalském dvoře. Seminář vydavatelem časopisu Maso, Českým odborným nakladatelstvím (ČON) vlastněné německým vydavatelstvím Deutsches Verlag. Zde byla udělována ocenění „Čestné členství“ a „Mistr oboru“, další roky vyhlašováni a oceňováni nejlepší učni a studenti. Na konci roku 2009 došlo k majetkovým změnám v Českém odborném nakladatelství a představenstvo začalo projednávat možnost organizovat seminář samostatně a v únoru 2010 se rozhodlo organizovat vlastní podzimní seminář v Berouně, kde uskutečnilo celkem pět seminářů.
2.6.2010

Konference 700 let udělení privilegií řeznickému cechu v Čechách

Na konci roku 2007 se začalo představenstvo zabývat organizací oslav 700 let udělení privilegií pražským řezníkům, návrhy na cechovní prapor a dalších navazujících akcí. Svaz získal projekt „Masu rozumíme již 700 let“, který byl poskytnut v rámci grantu Zvýšení adaptability a vzdělání zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích Evropského sociálního fondu ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Školení v podnicích začalo v roce 2010. Návrhy na cechovní standardy připravil MP Krásno, a. s., po schválení představenstvem byly náklady na vyhotovení hrazeny ze zdrojů jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady ČSZM. Cechovní standarta je oboustranná, na straně jedné je vyobrazeno současné logo ČSZM s rokem 2010 a na straně druhé je historický výjev dvou řeznických tovaryšů bránící novoměstské brány Prahy v roce 1310. Je zhotovena jako jediný originální exemplář a malé stolní varianty slouží pro členské podniky. Prapor ČSZM Středobodem oslav byla červnová konference „700 let udělení privilegií řeznickému cechu v Čechách“, která proběhla za účasti představitelů státních organizací, Evropského svazu zpracovatelů masa, významných osobností oboru a ředitelů výrobních podniků v zasedacím sále Magistrátu města Prahy, následně v rezidenci primátora města a vrcholilo slavnostním večerem, kdy bylo sedm osobností vyznamenáno oceněním za mimořádný přínos oboru zpracování masa.
jaro 2008

První ročník soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku

Český svaz zpracovatelů masa uspořádal pro své členy první ročník soutěže „Řeznicko-uzenářská prodejna roku“, tentokrát 2008. Masobraní
leden 2006

Zahájení projektu monitoringu prodeje masa a masných výrobků

V lednu 2006 představenstvo ČSZM zahájilo projekt monitoringu prodeje masa a masných výrobků zpracovávaný společnosti INCOMA Research s.r.o., který měl zajistit pomocí anonymních dat zasílaných z podniků informace o vývoji cen. Poskytování dat od jednotlivých výrobců (respondentů) se nepodařilo naplnit do požadovaného objemu, který by data potvrdil jako relevantní.
11.-13.5.2005

Organizace plenárního zasedání CLITRAVI v Praze

ČSZM se stal hostitelem všech evropských svazů zpracovatelů masa. Zorganizoval dvoudenní jednání v hotelu Renaissance Prague Hotel, přijetí u státních orgánů, společenská a odborná setkání s představiteli oboru hostitelské země, návštěvy podniků, večerní a kulturní program a spousta detailů, které vytvoří mozaiku obrazu Českého svazu zpracovatelů masa v zahraničí. Zasedání CLITRAVI proběhlo v Praze 11.–13. 5. 2005. Byla to největší mezinárodní akce našeho svazu a byla úspěšná. CLITRAVI
16.10.2002

Zřízení domény www.cszm.cz

Tradiční přístup v toku informací byl prolomen v roce 2001 elektronizací sekretariátu. Byly instalovány programy účetnictví, propojení s bankou, zavedeno psaní zápisů elektronicky a následně rozesílání e-mailovou cestou. Rychlé řešení nabídl MVDr. Josef Kameník, umožnil využívání fungujícího webu www.maso.cz, jehož národní doménu maso.cz si zaregistroval v roce 1999. Na tomto webu byly umístěny první internetové zprávy a od roku 2001 i zmíněné zápisy představenstva, odborné i společenské dění ve ČSZM, oboru a novinky ze světa. Obsazením funkce výkonného ředitele ČSZM se počet zpráv výrazně zvýšil, proto ČSZM v roce 2003 vytvořil Infoservis ČSZM a registroval pro něj vlastní národní doménu cszm.cz. Internetová adresa www.maso.cz je nyní využívána doc. Kameníkem pro časopis Maso.
červen 2001

Změna názvu na Český svaz zpracovatelů masa

Od počátku roku 2001 probíhala ve SŘUČMS diskuze o změně názvu, který neodrážel realitu oboru – členská základna byla složená z průmyslových podniků, v řadě případů již došlo k oddělení jatek od masné výroby, některé podniky se již specializovaly, už zcela zapadly třenice o národnostní členění ČR, název společenstva byl archaistický a nezapadal do kontextu ostatních evropských organizací. V červnu 2001 proto Společenstvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska na své valné hromadě změnilo název na Český svaz zpracovatelů masa (Czech Meat Processors Association – CMPA).
  Logo ČSZM
28.6.2000

Založení Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce

Očekávala se změna zákona z roku 1992, podle kterého byla zřízena Hospodářská komora a Agrární komora, postavené na bázi dobrovolného členství. Svazy a komory viděly řešení v povinném členství jako je tomu u České lékařské komory či Komory veterinárních lékařů. Potravináři se v Agrární komoře stále více vyčleňovali a 28. června 2000 založili Federaci výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce – mezistupeň Potravinářské komory.
listopad 1999

Ukončení členství ve Svazu obchodu

V listopadu 1999 ukončilo SŘUČMS členství ve Svazu obchodu.
1998

Změna znaku SŘUČMS

Od roku 1998 došlo po návrhu MVDr. Radoše ke změně znaku SŘUČMS. Tzv. „ladovský“ řeznický lev byl nahrazen graficky zdařilým, moderním a dynamickým návrhem. Veřejnost ho bohužel hodnotila jako „hladového lva na šikmé ploše“, odrážející tehdejší stav oboru, a proto při změně názvu Společenstva řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se v roce 2001 Český svaz zpracovatelů masa zase vrátil ke znaku původnímu.
  Logo SŘUČMS
červen 1995

Založení Potravinářského sdružení

V červnu 1995 bylo založeno Potravinářské sdružení, předchůdce dnešní Potravinářské komory. Představenstvo Společenstva se rozhodovalo mezi členstvím v této nové organizaci zastřešující všechny potravinářské obory a Agrární komorou, ve které bylo SŘUČMS členem. Už v roce 1995 představenstvo chápalo, že obor bude potřebovat mediální podporu obrazu oboru a udržení spotřeby masa a masných výrobků.
květen 1995

Vstup do CLITRAVI

V dubnu 1993 navázalo Společenstvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska první písemný kontakt s Evropským sdružením zpracovatelů masa v Bruselu – CLITRAVI (Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the EU), následně byly otevřeny kontakty s Evropskou unií obchodu se živým dobytkem a mase UECBV (l‘Union Européenne du Commerce du Bétail et des Métiers de la Viande). V květnu 1995 představenstvo Společenstva schválilo návrh vstoupit do CLITRAVI, ale první návštěva centrály CLITRAVI v Bruselu proběhla až v prosince 1996. CLITRAVI
říjen 1994

Registrace pojišťovny ZEPO – Zemědělsko-potravinářská zdravotní pojišťovna

SŘUČMS hledalo finanční zdroje a snažilo se založit vlastní zdravotní pojišťovnu pracovníků masného průmyslu Řeznicko-uzenářskou zdravotní pojišťovnu. V říjnu 1994 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí registrovaná pojišťovna ZEPO – Zemědělsko-potravinářská zdravotní pojišťovna a Společenstvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska vyzvalo podniky, aby do ní převedly své pojištěnce.
listopad 1992

Změna názvu na Společenstvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska

V listopadu 1992 změnila valná hromada Podnikatelského svazu masného průmyslu, řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze svůj název na Společenstvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska. Vzhledem k vyhrocené národnostní politice bylo nepřijatelné omezit se pouze na terminologii český. Moravané i Slezané hledali v novém uspořádání státu svoji identitu, odrazila se i v názvu našeho sdružení.
leden 1992

Začaly vycházet Řeznicko-uzenářské noviny

První řeznické noviny vyšly jako Řeznické listy v roce 1887, v roce 1911 změnily svůj název na Řeznicko-uzenářské noviny, orgán Zemské jednoty společenstev řezníků a uzenářů v Čechách. Jejich vydávání bylo pozastaveno během obou světových válek a v období socialismu. V roce 1992 obnovil vydávání Řeznicko-uzenářských novin pro nově vzniklou stavovskou organizaci MVDr. Josef Radoš a Ing. František Kruntorád ve vydavatelství Agral. Řeznicko-uzenářské noviny
leden 1992

Založena sekce soukromých podnikatelů

V lednu 1992 byla založena sekce soukromých podnikatelů, kterou zastupoval MVDr. Josef Radoš, tehdy již také podnikatel, majitel společnosti Agral. Prioritou sekce bylo prosazovat zájmy, které se mnohdy nekryly s představami velkých podniků a zvyšovat kvalifikaci těch, kteří restituovali a mnohdy v oboru generaci nepracovali.
leden 1991

Vstup drobných soukromých řezníků a uzenářů do PSMP

V lednu 1991 vyšel v denním tisku inzerát, který měl přilákat do PSMP i drobné soukromé řezníky a uzenáře, kteří začínali otevírat svoje živnosti. V dubnu 1991 bylo PSMP registrovaných dvacet soukromníků.
19.10.1990

Ustavující shromáždění Podnikatelského svazu masného průmyslu, řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze

Po delimitaci masného průmyslu 1. 7. 1990 ředitelé již samostatných státních podniků, po celou svoji pracovní kariéru zvyklí koordinovat mezi závody a podniky svoji činnost, se i v nových podmínkách scházeli na konzultačních poradách ředitelů státních podniků a velmi rychle pochopili, že řadu činností především vůči státním orgánům není možné realizovat samostatně. Hned dvě na sobě nezávislé iniciativní skupiny začaly pracovat na zřízení organizace zastřešující masný obor. Pražská skupina, vedená MVDr. Josefem Radošem, byla složená z odborníků z několika krajů, zejména starších bývalých spolupracovníků, dokonce pamětníků soukromých podnikatelských aktivit a stavovských organizací. Druhá skupina, zorganizovaná Ing. Zdeňkem Antoněm, vznikla v Krahulčí a zastřešovala moravskou větev nových podniků. Obě skupiny se setkaly a dohodly se na zorganizování ustavujícího shromáždění společného svazu, které se poté konalo 19. října 1990 v Krahulčí. Přípravný výbor profesního společenstva, Podnikatelského svazu masného průmyslu, řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze (PSMP) se sešel 9. listopadu 1990 v MK Písnice. Byly osloveny a do PSMP vstoupily všechny nově vzniklé národní podniky bývalého Generálního ředitelství masného průmyslu.
30.6.1990

Zánik státního podniku Masný průmysl, s.p.

Snahy po obnovení řemeslných společenstev se objevily už v reformačním roce 1968, ale v našem oboru chyběl privatizační impulz – masný průmysl byl státní a celý organizovaný generálním ředitelstvím. Situace se změnila 22. června 1990, kdy Federální ministerstvo zemědělství a výživy vydalo rozhodnutí, podle kterého Masný průmysl, s. p., zanikl k 30. červnu 1990 a následně 1. července 1990 vzniklo celkem 45 samostatných státních podniků provozujících jatečnictví i zpracování masa, proto nazývaných masokombináty.