​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126logo Meating 2021

Český svaz zpracovatelů masa uspořádal dne 5. října 2021 již 11. konferenci masného průmyslu Meating 2021 v OREA Congress Hotelu Brno. Důstojně tím oslavil 30. výročí svého založení a připomněl existenci tisíciletého řeznického řemesla, které bylo velmi důležitým faktorem ve výživě lidí.

 

Videozáznam z konference Meating 2021 naleznete zde.

 

Celou fotogalerii z konference Meating 2021 naleznete zde.

 

DSC00946 480Vzhledem ke skutečnosti, že se minulý ročník Meating 2020 nekonal, byl o konferenci mimořádný zájem. Více než 460 účastníků tak získalo nejnovějších informace z oboru, včetně dopadů koronavirové pandemie. Všichni účastníci konference obdrželi v místě registrace program a další podklady k celodennímu jednání. Meating 2021 podpořila celá řada partnerů. Titulárním partnerem byla společnost PRIA systém s.r.o., a dalších 54 partnerů. Mnozí vytvořili příjemné prostředí v předsálí přednáškové haly, kde měli možnost předvést své nejnovější výrobky využitelné v masném průmyslu, včetně jejich odborné konzultace.

 

Pro zpestření jednotlivých přednášek konference bylo možné využít aplikace SLIDO, která účastníkům umožnila zapojit se do diskuze s přednášejícími po celou dobu akce. Potěšilo nás, že se tato forma diskuze osvědčila a byla hojně využívána.

DSC02667 384
Velkému zájmu se těšila soutěž „Šunka nejvyšší kvality Meating 2021“. ČSZM se snažil touto soutěží zvýšit atraktivitu konference. Do soutěže se přihlásilo 19 výrobců, kteří poskytli vzorky svých výrobků. O výherci rozhodovali účastníci Meatingu 2021 v anonymním hodnocení, celkem se zapojilo 169 účastníků. Titul „Šunka nejvyšší kvality Meating 2021“ získala šunka od společnosti Řeznictví H+H. Pro vítěznou šunku hlasovalo 13 % respondentů, což ukazuje na vysokou a vyrovnanou kvalitu všech vzorků šunek. S vyhodnocením soutěže nám obětavě pomohla společnost Bizerba, které tímto velmi děkujeme.

 

Pro čestné členy uspořádal ČSZM tradiční slavnostní oběd, při kterém společně vzpomínali na historický a dynamický vývoj masného průmyslu v České republice.

 

Dopolední program konference zahájil předseda představenstva ČSZM pan Karel Pilčík ve Velkém sále Kongresového centra, kde se uskutečnilo od 10:00 do 13:30 hodin šest velmi zajímavých přednášek.

 

První přednášku prezentovala paní Adéla Paďourková, zástupce AK ČR v EU zaměřenou na „Cíle Evropské zelené dohody“ jejíž snahou je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Jenom pro zemědělství a potravinářství bylo předloženo k projednání více jak 15 strategií s mnoha cíli. Kroky se budou týkat např. v sektoru živočišné výroby snížení emisí, snížení antibiotik o 50 %. Označování potravin by se mělo rozšířit o další informace (značení welfare, Eko- Score, Nutri- Score, nutriční profily, země původu). Změny se budou týkat také způsobu marketingu, propagace potravin, výrazné snížení a omezení používání čpavku a methanu. V problematice welfaru bude cíl zaměřen na zrušení klecových chovů zvířat a radikální omezení přepravy zvířat včetně porážek na delší vzdálenosti. Velký důraz bude kladen na alternativní potraviny, jako je zavedení alternativního masa, rostlinných alternativ, konzumace hmyzu včetně mořských řas a výroba potravin 3 D tiskem. Další ambicí je rozšíření ekologického zemědělství na 25 % orné půdy, snížit používání pesticidu v zemědělství o 50 %, redukce hnojiv o 20 % a vyloučení 10 % orné půdy z produkce do roku 2030. Počítá se, že plýtvání s potravinami se sníží o 50 %.

V důsledku realizace výše uvedených „Cílů Evropské zelené dohody“ by došlo podle německé studie k propadu produkce u hovězího masa (- 20 %), mléka (- 6,3 %), obilovin (- 21,4 %) , olejnin (- 20 %). Ceny ovoce a zeleniny by pak měly vzrůst o 15 %, olejnin o 18 %, a obilovin o 12,5 %.

Obchodní bilance s obilovinami by se změnila z kladných 22 milionů tun na čistý dovoz ve výši 6,5 milionu tun, zatímco obchodní bilance s hovězím masem by se změnila z přebytku 22,5 tisíce tun na schodek 950.000 tun.

Čistý vývoz vepřového masa by se snížil ze 4,3 milionů tun na 1 milion tun a čistý vývoz mléka z 5,9 milionů tun na 4,9 milionu tun.

DSC00964 384

Na tuto přednášku v bloku A reagovali další přednášející. Každý z nich se věnoval jen dílčí problematice případně stanovisku České republiky k naplnění cílů. Pan Martin Štěpánek ředitel odboru potravinářského, sekce zemědělství a potravinářství z Ministerstva zemědělství ČR sdělil, že ministerstvo podporuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji zejména s půdou, vodou a ovzduším. Česká republika považuje za nutné podrobit strategii Farm to Fork dopadovým studiím na úrovni EU, členských států a veřejné diskuzi. Zvláštní důraz bude kladen na uskutečnění specifické analýzy dopadů na Českou republiky. Současně vyjádřil oficiální stanovisko ministerstva k označování Nutri-Score na potravinách.

ČR považuje současná pravidla pro označování potravin výživovými údaji v nařízení (EU) 1169/2011 za plně dostačující. Z tohoto pohledu nevidí důvod pro nezbytně nutné zavádění nových povinných systémů označování nutričních údajů na přední straně obalu.

V případě, že bude na úrovni EU rozhodnuto o přijmutí nového systému, bude ČR podporovat, aby byl dobrovolný a nepřidělával další administrativní požadavky výrobcům. Dále bude požadovat, aby tento systém nehodnotil potravinu zjednodušeně jako celek, ale podával informaci o zastoupení jednotlivých živin v potravině, byl objektivní, popisný a nerozděloval potraviny do kategorií na „zdravé“ a „méně zdravé“. ČR podporuje iniciativu rozšíření povinného označování země původu na další druhy potravin, než v současnosti stanovuje platná legislativa EU.

DSC02276 480Pan Štěpánek se v přednášce dále podrobně věnoval Novele zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích – č. 174/2021 Sb.

 

Ústřední ředitel SVS ČR pan Zbyněk Semerád podpořil požadavky a cíle Zelené dohody při realizaci opatření na úseku welfare včetně označení Eco-Score na potravinách, které rovněž považuje za příliš ambiciozní. Snížení používání antibiotik ve veterinární péči o 50 % do roku 2030 vidí jako problematické, protože nemocná zvířata bude i v budoucnosti nutné léčit. Je nutné brát zřetel na spotřebu antibiotik v jednotlivých členských státech EU. V poslední části přednášky se zmínil o nutnosti racionálně snižovat ztráty potravin a věnovat se boji proti potravinovým podvodům v celém potravinovém řetězci.

 

Prezidentka Potravinářské komory ČR paní Dana Večeřová ve svém příspěvku navázala na předcházející témata, která ještě doplnila o další fakta. Zejména upozornila, jaký dopad může být pro potravinářský sektor při naplnění cíle EU s ohledem ke klimatické neutralitě. V 61 bodech uvedla problémy, které mohou nastat, a nebo nastanou. Hlavní problém bude zvyšování nákladů na výrobu, které se následně promítnou do cen výrobků, omezování investic atd. Obdobně zde byl přednesen postoj k Nutri-Score, Eco-Score a Plant-Score, které vyvinula Francie.

DSC02882 480

 

Pan Miloš Kavka ze SZPI seznámil přítomné s aktuálními výsledky kontrol bezpečnosti a kvality výrobků z masa za období od 1.1.2021 do 17.9.2021. Bylo odebráno 697 vzorků, z toho nevyhovovalo 251 tj. 36 % U dovážených výrobků je situace obdobná. Nejvíce nevyhovujících vzorků je těch, u kterých není uveden původ. Ze zjištěných nedostatků převažuje zejména špatné značení. Dále se zmínil o falšování masných konzerv z Polska (jako součásti konkurenčního boje), cechovních normách a cílech masného průmyslu.

 

Přednáška Ing. Jana Pivoňky z VŠCHT v Praze byla zaměřena na dopady konzumace červeného masa na zdraví lidí a změny klimatu. Z důvodu vysoké spotřeby vody, degradace krajiny a emisí skleníkových plynů má výroba masa vliv na klima Země. Tuto problematiku by mimo jiné měla řešit výroba a nabídka rostlinné alternativy masa. Současně poukázal na to, že napodobování živočišných produktů pomocí rostlinných bílkovin, tuků a dalších látek zřejmě podceňuje skutečnou nutriční složitost v potravinovém řetězci, včetně dopadu na zdraví lidí. Nové rostlinné alternativy masa by neměly z hlediska výživy být považovány za skutečné náhrady masa. Porovnal kvalitu bílkovin z různých zdrojů od masa přes vejce, sóju, mléko, pšenici, rýži. Dále hovořil o alternativách masa a mléka, využití hmyzu, luštěnin, řas a dalších přírodních produktů ve výživě lidí. Poslední část přednášky byla věnována emisi skleníkových plynů vs. kvalita bílkovin.

 

Přednáškové bloky B (ve velkém sále) a bloky C (v malém sále) se uskutečnily v odpoledních hodinách.

DSC02917 480Blok B moderoval pan Zdeněk Skála na téma ,,Nová realita, co se mění a co zůstává?´´. První přednášku měla paní Helena Horská Raiffeisenbank- na téma „Covid a dopad na finance a spotřebitelské chování“. Druhou přednesl prezident Svazu obchodu cestovního ruchu ČR pan Tomáš Prouza s titulem „Vraťme pražskou šunku za oceán“. Další projev měl pan Jindřich Špička z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací s názvem „Mezigenerační rozdíly při nákupu masa a masných výrobků v ČR“. Předposledním přednášejícím byl pan Tomáš Jeřábek z firmy Košík.cz k tématu „S masem do online“. Na tyto přednášky navazovala panelová diskuze, kde byli hlavními hosty pan David Kureš ze společnosti Novak maso-uzeniny a pan Aleš Groulík ze společnosti JIP. Diskuze byla živá a přínosná pro všechny zúčastněné. Závěrečná přednáška konference bloku B byla věnována vzdělávání zaměstnanců subjektů ČSZM. Paní Jana Márová ze společnosti PROFIMA EFFECTIVE zdůraznila, že lidé jsou zdrojem bohatství. Proto rozvoj firmy je přímo závislý na pravidelném vzdělávání zaměstnanců, které musí souviset s jejich motivací. Poukázala na ukazatele přínosu vzdělávání počínaje zvýšením produktivity, snížením počtu přesčasových hodin, snížením ztrát, poklesu nákladů, snížení stížností, fluktuace apod. Nabídka firmy PROFIMA EFFECTIVE nabízí možnosti pro malé i velké firmy, aby se mohly dále do budoucna rozvíjet.

 

V bloku C se uskutečnilo celkem pět přednášek, které moderoval pan Jan Coufalík. Společnost Novum global se zaměřila na detekci kontaminantů potravinářskými rentgeny. Společnost SABRIS CZ měla přednášku na téma ,,Libový odbyt“. Společnost P.V.A. se zaměřila na moderní trendy softwaru při prodeji masa a uzenin. Společnost Bizerba přišla s námětem nákupu potravin online a společnost KVADOS poukázala na nové trendy v automatizaci a robotizaci v logistice a výrobě. Bylo velmi příjemné pozorovat aktivní přístup účastníků během diskuze.

 

Po skončení konference pokračoval program ve foyer krátkým vystoupením předsedy ČSZM pana Karla Pilčíka, který vyhlásil oficiální výsledky soutěže „Šunka nejvyšší kvality Meating 2021“ a poblahopřál vítězi. Po přípitku pozval přítomné účastníky na slavnostní večer s udílením ocenění. Slavnostní večer moderovala vtipně a profesionálně paní Martina Kociánová.

Při slavnostním večeru byly předány ceny vítězům soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2021.

 

Nejlepší učeň oboru zpracování masa pro rok 2021 – obdržel Dan Fojtík,

Nejlepší student oboru zpracování masa pro rok 2021 - obdržel Vojtěch Branštýl

Nejlepší diplomová práce v oboru zpracování masa pro rok 2021 - obdržela Bc. Anna Valterová

Mistr oboru zpracování masa pro rok 2021 – obdržel Jan Hanuš

 

Čestnými členy ČSZM byli jmenováni pan Milan Sláma - Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., Velká Bíteš, MVDr. Eduard Slanec - bývalý pracovník SVS ČR, který se celoživotně zabýval problematikou masného průmyslu a Ing. Miloš Shrbený - dlouholetý pracovník v oboru zpracování masa a ve společnosti Animalco a.s..

 

Vzhledem k 30. výročí založení Českého svazu zpracovatelů masa byly uděleny také zcela speciální ocenění panu MVDr. Josefu Radošovi (inicioval založení Svazu), Antonínu Kozákovi (první předseda Svazu) a paní Ing. Jitce Vostatkové (vedoucí sekretariátu).

DSC03805 1200Meating 2021 ČSZM se neobejde bez společenské části a dobrého občerstvení. Večerem provázela cimbálovka Ivoše Farkaše a reprodukovaná populární hudba. Příjemné posezení spojené s nekončící diskuzí k současným problémům a řešení zelené dohody probíhalo dlouho do noci. Věříme, že konference Meating 2021 přispěla jak k společnému setkání účastníků, tak k rozšíření přehledu a získání nových informací v našem oboru.

 

Tímto bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci Meating 2021 a dovoluji si Vás pozvat na příští ročník konference MEATING 2022, která se uskuteční opět v OREA CONGRESS HOTEL BRNO dne 8. listopadu 2022. Těším se na Vaši účast.

 

Článek zveřejněn v příloze "Řeznické noviny" odborného časopisu Maso 7/2021.

Logo ČSZM

 

MEATING 2021      XI. ročník tradiční konference zpracovatelů masa

 

 

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,

je mou milou povinností Vás pozvat na 11. ročník konference masného průmyslu MEATING 2021, která se bude konat 5.10.2021 (úterý) v Orea Congress Hotel Brno (dříve hotel Voroněž) a koná se s podporou titulárního partnera společnosti PRIA SYSTEM s.r.o.

 

logo pria 150

 

Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování masa i aktuální a komplexní přehled dopadů coronavirové epidemie v našem průmyslu.

 

Náš MEATING znamená setkání lidí, kteří rozumí masu a kteří chtějí rozšířit své obzory nejen v rámci našeho oboru, ale i navázat nové cenné kontakty. Tato konference navazuje na úspěšné předchozí ročníky, kdy specialisté svými prezentacemi a odbornými přednáškami zaujali účastníky v oblasti obchodu s potravinami, potravinářským marketingem, technologiemi a legislativou. 

Chceme se také ohlédnout za osvětovou a náborovou kampaní „Je to maso – projekt na podporu spotřeby masa a masných výrobků, „Bude to maso – projekt s náborovou kampaní odborných škol a projekt „Masobraní – celostátní svátek masa.

Součástí společenského večera bude slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna 2021.

 

Proč se zúčastnit meetingu MEATING 2021!

 

Informace a trendy
Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná v 10,00 hodin. Jeho součástí budou přednášky „Vliv covidové doby na obor zpracování masa“ a „Očekávané události v souvislosti s evropským závazkem Zelené dohody“.

Bude presentován další vývoj potravinářství v EU se zaměřením na obor zpracování masa (návrhy na omezení produkce a spotřeby masa a masných výrobků), budoucí podoba Společné zemědělské politiky, příspěvky z oblasti legislativy EU a ČR, poznatky dozorových orgánů.

Navazující odborný program přinese aktuality z oblasti makroekonomiky, trendy ve spotřebě masa a v panelové diskuzi vystoupí klíčoví hráči na trhu masa a masných výrobků.

 

Inspirace
Odborný program i jeho přestávky poskytnou prostor pro inspirativní debaty, s výměnou názorů a zkušeností mezi účastníky i řečníky. 

 

Zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, bohatým občerstvením a příležitostí dobře a nerušeně se pobavit společně s kolegy a kamarády.

 

Ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších profesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářské prodejny roku 2021.

 

Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!

 

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2021 vydaří. Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz.

Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že v loňském roce se konference nekonala, o to více se na Vás těším a věřím, že nadcházející, již jedenáctý ročník konference masného průmyslu MEATING 2021, podpoříte svým aktivním přístupem. 

 

Těším se na Vás!

 

Meating 2021 - Předběžná pozvánka
Meating 2021 - Zvací dopis předsedy

 

Karel Pilčík
předseda představenstva
Českého svazu zpracovatelů masa


Kontaktní údaje:
Český svaz zpracovatelů masa
mobil: +420 724 258 003
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.cszm-meating.cz

 

cszm logo 400

 

 

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny programu.
V případě výrazně zhoršené epidemiologické situace si ČSZM vyhrazuje právo na zrušení této akce. 

Odborný program Meating 2021

 

  

 

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se za rok na akci MEATING 2021 znovu na viděnou.

 

   

cszm logo 400

 

 

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny programu.
V případě výrazně zhoršené epidemiologické situace si ČSZM vyhrazuje právo na zrušení této akce. 

Registrace Meating 2021

 

 

 

Přihlašování na akci MEATING 2021 již není aktivní.

 

 

 

cszm logo 400

 

 

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny programu.
V případě výrazně zhoršené epidemiologické situace si ČSZM vyhrazuje právo na zrušení této akce. 

Partneři

 

Vážení kolegové,

 

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se za rok na akci MEATING 2021 znovu na Vaše partnerství. 

Koná se s podporou titulárního partnera společnosti PRIA SYSTEM s.r.o.

 

logo pria 150

 

Těšíme se i na Vaše partnerství formou Partnera, Stříbrného partnera i Zlatého partnera.

Nabízíme dále možnost pojmenování hlavního a menšího jednacího sálu Kongresového centra.

Těšíme se na Váš zájem, bližší informace email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 Meating 2021 partneri

Tisková zpráva 2021

 

Logo ČSZM Datum: 11.10.2021
Místo: Praha
Český svaz zpracovatelů masa Tisková zpráva

 

Témat letošního, již 11. ročníku konference pracovníků masného průmyslu MEATING 2021, který se konal v Brně, bylo několik. Od oživení ekonomiky a trvalých nebo přechodných změn v nákupních zvyklostech díky pandemii, přes tradice českého řeznictví a uzenářství až po nové legislativní změny vyplývající z tématu Zelená dohoda.

 

 

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní aktuální informace o legislativě, trendech i nových příležitostech pro rozvoj. V masném průmyslu se takové setkání uskutečnilo již pojedenácté dne 5. října 2021 v OREA CONGRESS HOTEL BRNO. Konference, spojená se společenským večerem, se však letos zaměřila i na ocenění svých zakládajících členů, ocenění kvality prodeje v jednotlivých krajích ale i ocenění nových designových úprav v prodejnách.

 

Ať už to bylo nucenou roční přestávkou, nebo novými tématy, vhodně zvoleným odborným programem nebo atraktivním večerem plným ocenění nejúspěšnějších profesionálů z oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku, MEATING 2021 zaznamenal nárůst posluchačů. Sešlo se zde přes 460 profesionálů z firem i odborných škol z oblasti masného průmyslu.

 

Téma Zelené dohody rezonovalo celým odborným programem a ani slavnostní večer se tomuto tématu nevyhnul. Jak v závěru dne řekl předseda svazu pan Karel Pilčík: “Odborný program byl dnes dost „výživný“, ať už jde o makroekonomický výhled nebo o požadavky Green Deal na omezení produkce a spotřeby masa a masných výrobků nebo o inspiraci technologickými novinkami. No rozhodně se po dnešním dni máme všichni nad čím zamyslet.“

 

Mezi další body, které byly během celé konference připomínány a měly i prostor při slavnostním večeru, patřily další aktivity ČSZM náborová kampaň na odborných školách JE TO MASO! a BUDE TO MASO!, podpora spotřeby masa a masných výrobků MASOBRANÍ a projekt "České cechovní normy pro maso a masné výrobky".

 

Karel Pilčík, předseda představenstva Českého svazu zpracovatelů masa, jenž Meating 2021 zahájil a společně s moderátorkou Martinou Kociánovou uváděl i jeho společenský večer, tak mohl mít z vydařené akce oprávněnou radost.

 

Příští konference – MEATING 2022 se pro velký úspěch uskuteční opět v OREA CONGRESS HOTEL BRNO dne 8. listopadu 2022.

 

Podrobnější informace je připraven podat:

Radek Slanec
výkonný ředitel, ČSZM
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.cszm-meating.cz