​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Členství v Českém svazu zpracovatelů masa

Podmínky členství, přidruženého členství a čestného členství

 1. Členem Svazu s plnohodnotným hlasovacím právem se mohou stát fyzické a právnické osoby podnikající v oboru zpracování, nákupu a prodeje masa, masných výrobků a jatečných zvířat, zejména ty, které podnikají na základě živnostenského oprávnění v oboru řeznictví a uzenářství a současně splňují podmínku podle zákona 110/97 Sb. o potravinách a o tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů.
 2. Přidruženým členem Svazu s právem poradního hlasu se mohou stát fyzické a právnické osoby podnikající v oborech, které se zpracováním a obchodem masem, masnými výrobky a jatečnými zvířaty souvisejí, jakož i školy a vědecké instituce.
 3. Čestným členem Svazu s právem poradního hlasu se mohou stát vybrané fyzické a právnické osoby význačné pro obor zpracování masa, kterým představenstvo Svazu uděluje statut čestného člena na základě svých pravomocí.
 4. Řádně vyplněná přihláška - registrační list. Formulář přihlášky je žadatelům k dispozici na vyžádání v sekretariátu ČSZM (pouze u žadatelů o členství nebo přidružené členství ve Svazu).
  Úhrada stanovených ročních příspěvků v termínech splatnosti vystavených faktur.
  Plnění závazků vůči Svazu.

Vznik členství, přidruženého členství a čestného členství

 1. Členství ve Svazu vzniká na základě přijetí písemné přihlášky a zaplacení ročního členského příspěvku.
 2. Přidružené členství ve Svazu vzniká na základě přijetí písemné přihlášky a zaplacení ročního příspěvku.
 3. Čestné členství uděluje představenstvo Svazu vybraným subjektům.
 4. Představenstvo Svazu je povinno do 60 dnů od doručení přihlášky sdělit uchazeči stanovisko ve věci přijetí či odmítnutí přihlášky.
 5. Právo odmítnout přihlášku má představenstvo a valná hromada. Proti rozhodnutí představenstva o odmítnutí se lze odvolat do patnácti dnů po doručení k nejbližší valné hromadě. Odvolání je nutno podat písemně prostřednictvím představenstva Svazu (na adresu sídla ČSZM). Proti rozhodnutí valné hromady není odvolání.

Zánik členství, přidruženého členství a čestného členství

 1. Členství, přidružené členství a čestné členství zaniká:
  • vystoupením,
  • vyloučením,
  • zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
  • smrtí fyzické osoby.
 2. Dobrovolné vystoupení ze Svazu je nutno učinit písemnou odhláškou.
 3. Člen, přidružený nebo čestný člen Svazu může být vyloučen, nebo mu může být představenstvem pozastaven výkon jeho členských práv jestliže:
  • člen, přidružený člen nebo čestný člen se proviní proti stanovám,
  • člen, přidružený člen nebo čestný člen podniká jednání, která poškozují zájmy nebo vážnost Svazu,
  • člen nebo přidružený člen neuhradí roční příspěvky,
  • člen nebo přidružený člen neplní ani po opakované výzvě své závazky vůči Svazu.
  • člen, přidružený člen nebo čestný člen neplní ani po opakované výzvě usnesení či rozhodnutí orgánů Svazu.
 4. Vyloučení člena, přidruženého člena nebo čestného člena se uskuteční na základě rozhodnutí valné hromady. Návrh na vyloučení člena, přidruženého člena nebo čestného člena předkládá valné hromadě představenstvo, které má zároveň oprávnění, v případě jednání či opomenutí člena, přidruženého člena nebo čestného člena způsobem popsaným v odstavci 3, tomuto subjektu pozastavit výkon jeho členských práv. Zástupce tohoto člena, přidruženého člena nebo čestného člena pak po dobu pozastavení výkonu členských práv nemůže vykonávat žádnou funkci v orgánech Svazu. Rozhodnutí valné hromady o vyloučení je konečné, vyrozumění člena, přidruženého člena nebo čestného člena o jeho vyloučení zabezpečí pak představenstvo. Před hlasováním o vyloučení má člen, přidružený člen nebo čestný člen, o jehož vyloučení má být hlasováno, právo přednést valné hromadě své stanovisko k návrhu.
 5. Dojde-li k zániku právnické osoby (člena nebo přidruženého člena) s právním nástupcem, pak tento nástupce nabývá členská práva a povinnosti předchůdce.

Nároky při zániku členství, přidruženého členství nebo čestného členství

Při zániku členství, přidruženého členství nebo čestného členství nevzniká bývalému členu, přidruženému členu nebo čestnému členu nárok na jakékoli majetkové a finanční vypořádání.

Práva členů Svazu

 1. Každý člen má právo zúčastnit se valné hromady.
 2. Každý člen Svazu obdrží při hlasování na valné hromadě jeden hlas za každý jeden tisíc korun uhrazených ročních příspěvků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž se valná hromada koná. Členové, kteří zahájili svoji podnikatelskou činnost v kalendářním roce konání valné hromady mají pro účely hlasování jeden hlas. Členové, kteří neuhradili v předchozím roce roční příspěvky, budou představenstvem Svazu navrženi valné hromadě k vyloučení a pro účely hlasování nemají žádný hlas. (Příklad - u valné hromady konané 18.4.2007 bude rozhodující výše ročních příspěvků uhrazených v roce 2006).
 3. Každý člen má právo volit a být zvolen, vyjadřovat se k jednání funkcionářů a pracovníků Svazu, podávat návrhy nebo klást dotazy. Fyzické osoby mohou hlasovací právo vykonávat osobně nebo je převést písemným zmocněním na jiné členy Svazu. Právnické osoby jsou zastupovány pověřeným zástupcem na základě písemné plné moci.
 4. Každý člen má právo být informován o všech akcích ČSZM, účastnit se jich, požívat výhod poskytovaných členům, užívat v rámci své činnosti znaku a zařízení Svazu podle stanov a rozhodnutí jeho orgánů.
 5. Každý člen má právo vyžadovat informace o činnosti Svazu, nahlížet do účetních, daňových a ostatních dokladů. Informace týkající se účetních, daňových a ostatních dokladů budou zasílány členům v elektronické podobě a to pouze v případě vyžádání těchto informací členem u výkonných orgánů Svazu.

Práva přidružených členů Svazu

 1. Každý přidružený člen má právo zúčastnit se valné hromady s hlasem poradním.
 2. Každý přidružený člen má právo být informován o všech akcích ČSZM, účastnit se jich, požívat výhod poskytovaných přidruženým členům, užívat v rámci své činnosti znaku a zařízení Svazu podle stanov a rozhodnutí jeho orgánů.

Práva čestných členů Svazu

 1. Každý čestný člen má právo zúčastnit se valné hromady s hlasem poradním.
 2. Každý čestný člen má právo být informován o všech akcích ČSZM, účastnit se jich, požívat výhod poskytovaných čestným členům, užívat v rámci své činnosti znaku a zařízení Svazu podle stanov a rozhodnutí jeho orgánů.

Povinnosti členů Svazu

 1. Členové Svazu jsou povinni dodržovat stanovy Svazu a plnit rozhodnutí jeho orgánů.
 2. Členové Svazu jsou povinni zajistit úhradu ročního příspěvku ve výši určené pro každý rok valnou hromadou, nejpozději však v termínech splatnosti vystavených faktur.
 3. Členové Svazu jsou povinni plnit řádně a včas své závazky vůči Svazu.
 4. Členové Svazu jsou povinni sdělit na vyžádání sekretariátu Svazu údaj z účetní uzávěrky o dosažených tržbách za kalendářní rok předcházející příslušnému roku, nejpozději však do 30. 4. příslušného roku. Toto sdělení členové Svazu doloží čestným prohlášením statutárního orgánu o výši dosažených tržeb ve smyslu těchto stanov. Čestné prohlášení je součástí žádosti o sdělení (tzv. Návratky). Tržbami, u členů Svazu účtujících v soustavě podvojného účetnictví, se rozumí součet řádků 001 a 005 Výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu. U členů Svazu, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, se tržbami rozumí jejich příjmy. Sdělené informace budou Svazem pokládány za vysoce důvěrné.
 5. Členové Svazu jsou povinni chránit zájmy Svazu.

Povinnosti přidružených členů Svazu

 1. Přidružení členové Svazu jsou povinni dodržovat stanovy Svazu a plnit rozhodnutí jeho orgánů.
 2. Přidružení členové Svazu jsou povinni zajistit úhradu ročního příspěvku ve výši určené pro každý rok valnou hromadou, nejpozději však v termínech splatnosti vystavených faktur.
 3. Přidružení členové Svazu jsou povinni plnit řádně a včas své závazky vůči Svazu.
 4. Přidružení členové Svazu jsou povinni sdělit na vyžádání sekretariátu Svazu údaj z účetní uzávěrky o dosažených tržbách za kalendářní rok předcházející příslušnému roku, nejpozději však do 30. 4. příslušného roku. Toto sdělení přidružení členové Svazu doloží čestným prohlášením statutárního orgánu o výši dosažených tržeb ve smyslu těchto stanov. Čestné prohlášení je součástí žádosti o sdělení (tzv. Návratky). Tržbami, u přidružených členů Svazu účtujících v soustavě podvojného účetnictví, se rozumí součet řádků 001 a 005 Výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu. U přidružených členů Svazu, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, se tržbami rozumí jejich příjmy. Sdělené informace budou Svazem pokládány za vysoce důvěrné.
 5. Výjimku z odstavce 4 tohoto článku tvoří pouze školy a vědecké instituce.
 6. Přidružení členové Svazu jsou povinni chránit zájmy Svazu.

Povinnosti čestných členů Svazu

 1. Čestní členové Svazu jsou povinni dodržovat stanovy Svazu.
 2. Čestní členové Svazu jsou povinni chránit zájmy Svazu.