​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

ČSZM a změny vyhlášky o masných výrobcích

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 326/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od října roku 2001 provádí v České republice požadavky zákona o potravinách na označování, jakost, uvádění do oběhu, skladování, přepravu a prodej masa a masných výrobků. V září roku 2003 byla tato vyhláška upravena prozatím svojí jedinou novelou, vyhláškou č. 264/2003 Sb.

V období předcházejícím výše zmíněné novelizaci Český svaz zpracovatelů masa částečně inicioval diskuzi o možném zavedení kvalitativních standardů pro vybrané masné výrobky. Tehdy se hovořilo o rozšíření již platných technologických požadavků pro šunky a vybrané trvanlivé masné výrobky o úzkou skupinu tradičních tepelně opracovaných masných výrobků. Ze spotřebitelského pohledu bylo smyslem této iniciativy zajištění určité úrovně kvality pro omezenou skupinu obecně známých masných výrobků, které jsou vyráběny výrobci na území celé České republiky. Z pohledu výrobců mělo dojít k narovnání soutěžních podmínek tak, aby u těchto výrobků, kde není výrobcům umožněno získat výhradní práva k výrobě daného výrobku, byla nastavena plošná pravidla pro jejich výrobu a prodej. Je nutné zdůraznit, že celá tato diskuze se odehrávala v situaci, kdy ČR nebyla členským státem EU a svůj trh tak byla účinně schopna chránit před dovozem ze zahraničí. I přesto, s vědomím brzkého vstupu ČR do EU, ČSZM zřetelně deklaroval, že celá úvaha o standardizaci vybraných masných výrobků má smysl pouze za předpokladu zajištění kontinuální platnosti připravovaných standardů i pro zahraniční výrobce vybraných masných výrobků po rozšíření tehdejší EU 15. Druhým důležitým předpokladem bylo zachování rovných soutěžních podmínek v oboru zpracování masa. A do třetice, aby zavedení standardů mělo vliv na komplexní zvýšení a udržení kvality vybraných masných výrobků, musela by být zajištěna důsledná kontrola jejich plnění.

Vyjádření k otázce, zda se Ministerstvu zemědělství ČR podařilo v září roku 2003 tyto stěžejní předpoklady naplnit, náš Svaz detailně prezentoval již mnohokrát. Stručně lze konstatovat, že domnělá platnost našich národních standardů pro zahraniční výrobce zůstala zavřena kdesi v archivu ministerstva zemědělství a o zachování rovných soutěžních podmínek nelze hovořit, když existují různé kvalitativní požadavky na shodné výrobky z červeného a drůbežího masa. Navíc lpění na zvýšení kontroly plnění standardů v takto nastaveném systému by pro výrobce z červeného masa bylo dobrovolným sebepoškozováním.

I nezasvěcený čtenář tohoto článku ve světle těchto informací zřejmě velmi snadno pochopí následný postup ČSZM, který prakticky bezprostředně po vstupu uvedené novely v platnost začal usilovat o její zrušení. Vyslyšen byl v březnu roku 2004, kdy MZe ČR zahájilo přípravu na další novelizaci. Po zdlouhavém období shromažďování a přípravy podkladových materiálů bylo dne 6.8.2004 vyhlášeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu nové vyhlášky. Vypořádání připomínek, které probíhalo ve dnech 6.9.2004 a 15.9.2004 bylo následně odloženo, přičemž bylo doposud poslední oficiální příležitostí pro diskuzi zaměřenou na výše uvedená témata. Je nutné dodat, že jednání bylo zatíženo často značnými názorovými rozdíly zainteresovaných stran. Český svaz zpracovatelů masa navíc čelil nařčením, že usiluje o zrušení pravidel, která sám dříve navrhoval. Je přitom naprosto zřejmé, že současná právní úprava je věcně velmi vzdálena od původních návrhů ČSZM.

Nyní, v polovině roku 2006, je vyhlášeno další připomínkové řízení k návrhu změn vyhlášky pro maso a masné výrobky, od kterého si ČSZM slibuje, že dříve odložená diskuze bude dotažena do konce. Je potěšitelné, že současné vedení potravinářského odboru ministerstva zemědělství přistupuje k celé záležitosti konstruktivně a s příslušnou váhou vnímá návrhy zástupců zpracovatelského průmyslu. Naším cílem opět bude dosažení rovných podmínek mezi jednotlivými skupinami výrobců masných výrobků, využití předpisů EU v oblasti označování masných výrobků a zahájení postupného přesunu kvalitativních parametrů pro masné výrobky z neharmonizované legislativy ČR do kritérií národních programů kvality (KLASA). Na plody této práce si však bude nutné počkat nejspíše až do letošního podzimu.