​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Slovenská cesta do pekel (Řeznické noviny - Maso 6/2022)

potravinarska revue

 

Hlavním posláním Českého svazu zpracovatelů masa je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství, vzdělávacích a školících činností, výchovy dorostu a učňů, vydávání certifikátů o výrobcích členů a uplatňování zájmů členských subjektů ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí. Svaz podporuje a chrání oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných členů. Hlavní činností ČSZM je zastupování zájmů masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí s jeho zájmy.

V současné době byla v Slovenské republice přijata vyhláška, která má umožnit porážku skotu na pastvě střelnou zbraní. Český svaz zpracovatelů masa byl o přijetí této vyhlášky informován odbornou veřejností a v zájmu ochrany našich členů bude důrazně na tuto skutečnost reagovat. Impulzem k povolení porážky zvířat na pastvě střelnou zbraní je program EU Green Deal, se snahou omezit výrazným způsoben uhlíkovou stopu i za cenu významného rozvolnění hygienický pravidel při výrobě hovězího masa. Pro připomenutí uvádím, že při vstupu České republiky do Evropské unie byly naopak hygienické předpisy nekompromisně a striktně vyžadovány. Tyto požadavky stály zpracovatele masa nemalé finanční prostředky a celou řadu komplikací. Proto je nepochopitelné, že se začínají prosazovat v národních legislativách postupy směřující ke snížení bezpečnosti potravin, ochrany zvířat před týráním, ochrany životního prostředí a všeobecně přijatelné etiky. Přijímat podobná opatření v době energetické a počínající potravinové krize, považuje ČSZM za nepřijatelné a z mnoha důvodů diskutabilní.Pastva

  1. Střílením zdravého skotu na pastvinách nelze zajistit zákonné požadavky na fixaci zvířete. V konečném znění navrhovaného předpisu není stanovena maximální vzdálenost odstřelu (v prvním návrhu byla navržena maximální vzdálenost do 40 m). Současné platné předpisy popisují přesné umístění projektilu 1 cm nad průsečík spojnic očí a rohů, aby zvíře bylo okamžitě uvedeno do stavu bezvědomí a nedocházelo k jeho týrání. Střelba ve stádě a následný pohled na zmítajícího se jedince v každém případě povede ke stresu ostatních zvířat. Je zde úplná absence etiky na rozdíl od požadavků kladených na porážky. Zvířata by neměla vidět na kusy omračované a vykrvované.
  2. Pro veterinární prohlídku při porážce na jatkách jsou stanoveny velmi podrobné a přesné požadavky. Tyto požadavky nemohou být splněny při veterinární prohlídce zvířete před porážkou v pohybujícím se stádě. Takto provedená veterinární prohlídka bude vždy nestandartní a dalo by se říct i nevyhovující.
  3. U zastřelených zvířat střelnou zbraní s volným projektilem nelze zajistit správné vykrvení.
  4. Pro převoz zastřeleného skotu na jatky až do vzdálenosti 50 km budou potřebné speciální přepravní prostředky, které budou muset být v letním období chlazené, aby nedocházelo k zapaření a znehodnocení masa a orgánů. Nakládka zastřelených kusů se neobejde bez přídavných zařízení. Bude těžké zabránit kontaminaci těl zvířat.
  5. Ekonomika svozu skotu na jatky se minimálně 12x prodraží. Živý skot se zpravidla přepravuje na jatky v dopravních prostředcích po 12 kusech.
  6. Většina porážek bude muset investovat nemalé částky na rekonstrukci příjmové části porážkových linek. Příjem zastřelených zvířat na pastvě bude narušovat běžný rytmus chodu těchto linek. Výsledkem bude pozastavování a zpomalování zpracování těl na linkách, zvýšená kontaminace suroviny, které na závěr zhorší údržnost, kvalitu a zdravotní nezávadnost masa.
  7. U všech opožděně dovezených zastřelených kusů skotu bude provádět veterinární dozor nákladné laboratorní vyšetření masa, aby z tržní sítě vyloučil zdravotně závadné maso.
  8. V současnosti oficiální statistiky ročně evidují velké množství zcizených zvířat, která ve významném množství končí na černém trhu. Uvolnění střelby na pastvinách k tomuto nelegálním trhu může přispět. Konečným důsledkem může být nedostatek skotu na běžném trhu, který je určený pro oficiálně schválené porážky, uzavírání jatek a narušení tuzemského obchodu s hovězím masem.
  9. V případě schválení střílení skotu na pastvinách příslušnými orgány by s určitostí přineslo daleko více problémů, než si lze v tento okamžik uvědomit a popsat.

Český svaz zpracovatelů masa se střílením skotu na pastvinách zásadně nesouhlasí a je přesvědčen, že v řadě případů bude docházet k porušování přepisů EU, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 852/2004 a 853/2004. Provozovatelé jatek nesou odpovědnost za výrobu zdravotně nezávadných a bezpečných potravin při dodržování HACCP v průběhu celého procesu porážení a jatečného zpracování. V tomto případě nebude, a ani nemůže provozovatel jatek přebírat odpovědnost za hygienické chyby, které vznikly při zastřelení skotu na pastvinách. Obtížné bude i zajištění sterilizace nožů v 82 C. Vyhlášky nemohou být v rozporu s Nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) 852/2004 a 853/2004.

Předkladatelé tohoto návrhu si plně neuvědomují důsledky a návaznosti výše předkládané vyhlášky. Bylo by žádoucí, aby se tvůrci podobných návrhů fyzicky s touto problematikou seznámili v praxi, včetně právních předpisů týkajících se ekologie, bezpečnosti potravin, osobní a provozní hygieny. Výše uvedeným návrhem se vracíme do středověku, bez ohledu na platné předpisy pro porážky zvířat na jatkách. Předkládaná novelizace vyhlášky Slovenské republiky požaduje notifikaci od všech členských států EU. Navrhovaný předpis obsahuje v popisu slova porážky farmové zvěře a skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní s volným projektilem v místě chovu zvířete a na farmových jatkách. Správný název by měl být lovení farmové zvěře a skotu. Doufám, že zvítězí na úrovni EU zdravý rozum, který těmto tendencím bude do budoucna bránit. Držím všem v této těžké době palce.

 

Za ČSZM MVDr. Radek Slanec - ředitel

 

 

 

Článek zveřejněn v příloze Řeznické noviny časopisu Maso 6/2022.