​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Ing. Jaromír Štrobl, čestný člen ČSZM, dnes slaví 75. narozeniny

Málokdo by věřil, Ing. Jaromír Štrobl oslavil 26. ledna letošního roku své 75. narozeniny. Je to tak. Prý nám čas měří všem stejně, ale při osobním setkání s Ing. Štroblem máme dojem, že si právě pan Štrobl odskočil z pracovního procesu a zub času na něho nepůsobí. Vždy milý a usměvavý přijme pozvání a rád se setká s pracovníky našeho oboru, které valnou měrou vyučoval, vychovával a na které lidsky neuvěřitelných pětatřicet let působil na Střední průmyslové škole technologie masa v Praze.

Jak již z data narození plyne, Ing. Štrobl se narodil v r. 1933. Po ukončení gymnázia ve Slaném se při studiu na potravinářské fakultě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze zaměřil na obor masné technologie, kterému zůstal věrný po celý život. VŠCHT absolvoval v r. 1958 a po odsloužení vojenské služby krátce pracoval na oddělení hygieny výživy Krajské hygienicko-epidemiologické stanice v Jihlavě a ve Sdružení drůbežářského průmyslu v Praze.

Jak jsme již uvedli, jméno Ing. Jaromíra Štrobla je úzce spjato se Střední průmyslovou školou technologie masa v Praze v Navrátilově ulici, kde působil, jak jsme již zmínili, neuvěřitelných 35 let aktivního odborného života a nemalou měrou se tak zapsal do historie této známé školy.

Nastoupil 1. srpna 1960 nejprve jako odborný učitel chemie (analytické, fyzikální i biochemie), od r. 1976 působil jako zástupce ředitele a o rok později byl jmenován ředitelem SPŠ TM. V této funkci setrval 18 let až do srpna 1995, kdy odešel do důchodu.

Ing. Štrobl od prvopočátku svého působení na „naší průmyslovce" jako učitel, ale zvláště jako ředitel, věnoval mnoho pozornosti obsahu a formě vyučování a zejména propojení školy s odbornou praxí. Významná byla odborná spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a s Vysokou školou veterinární v Brně. Jeho snaha byla oceněna nejvyšším oceněním Vysoké školy veterinární, a to Höklovou medailí, kterou převzal Ing. Štrobl v roce 1989.

Po roce 1989, v nové době, se snažil především o to, aby odborné zaměření výchovně vzdělávacího poslání školy odpovídalo novým společenským podmínkám a požadavkům, byly upraveny a doplněny učební plány a osnovy denního i dálkového studia. Větší důraz byl kladen na výuku podnikatelské ekonomiky, nových technologií, výpočetní techniky, dílenských cvičení. Nově byl zaveden povinný předmět Marketing a byla rozšířena výuka cizích jazyků, která škole a studentům napomáhala k navázání řady kontaktů s nastupujícími zahraničními firmami i s odbornými vzdělávacími institucemi v nám nově otevřené Evropě.

Ing. Štroblovi se podařilo studijní program školy rozšířit o výuku nového studijního oboru „Potravinářská technologie - obor zpracování masa", tzn. dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou, které je určeno vybraným studentům vyučeným v oboru řezník - uzenář. V té době, ve spolupráci se stavovskou organizací Společenstvem řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska, se podařilo pro zájemce o podnikání v oboru zpracování a prodeje masa a masných výrobků zorganizovat a opakovaně uskutečnit rekvalifikační kurzy. Závěrečná rekvalifikační zkouška byla podkladem pro uznání odborné způsobilosti. V době působení Ing. Štrobla byla získána druhá školní budova v Pštrossově ulice v Praze, ve které byly zřízeny nové laboratoře a učebny. Velkou pozornost Ing. Štrobl rovněž věnoval modernizaci školních dílen a laboratoří v hlavní budově, kdy se mu podařilo získat finanční prostředky na technické a technologické vybavení dílny a zřízení školní prodejny v sousedství školy. To byly kroky k naplnění jeho hlavního záměru, a to vychovávat studenty nejen teoreticky, ale především prakticky. Ze školy odcházeli zdatní středoškolsky vzdělaní odborníci, kteří zvládají problematiku technologie výroby, hygienu i kulturu prodeje masa a masných výrobků.

Při všem vytížení si dokázal najít čas a shrnout své pedagogické zkušenosti do zdařilých učebnic analytické chemie a biochemie, které byly vydány v ČR a na Slovensku.

Ing. Štroblovi se podařilo vytvořit dobrý kolektiv učitelů a zaměstnanců školy, ze které za období své existence vyšlo přes 3500 absolventů, z nichž mnozí se stali, zvláště po dalším vysokoškolském studiu, významnými a uznávanými odborníky a vedoucími pracovníky našeho zpracovatelského oboru.

Celoživotní pracovní nasazení a přirozená pracovitost zavinily, že ani po odchodu do důchodu Ing. Štrobl nedokázal zcela opustit pracovní proces a pokračoval v oboru, který jej provázel celý aktivní život. Zabrousil tak trochu do podnikatelské sféry a to tím, že vykonával od roku 1995 funkci tajemníka Společenstva řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska a to až do začátku roku 2001. Mimo to, v časopise MASO byl jmenován jedním z prvních členů Poradního sboru. A tak aktivně, svědomitě a se svojí pověstnou precizností na každé jednání tohoto sboru přinášel ze sféry zpracovatelského průmyslu své náměty a poznatky.

Milý pane Štroble, co popřát do dalších let?! Přijměte od nás všech, prosím, přání především pevného zdraví, osobní pohody a spokojenosti, radosti ze života a ať Vás neopouští pozitivní, laskavý a lidský přístup ke všemu dění kolem Vás.

 

080126 Ing.Strobl s gratulanty