​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

ZARUČENÉ TRADIČNÍ SPECIALITY zapsány!

Společné úsilí Českého svazu zpracovatelů masa a Slovenského zväzu spracovateľov mäsa, které započalo již v 2. polovině roku 2007, vyústilo v zápis masných výrobků Špekáčky, Lovecký salám, Spišské párky a Liptovský salám do rejstříku Zaručených tradičních specialit (ZTS). V Úředním věstníku Evropské unie byl tento zápis potvrzen vydáním těchto předpisů:

 

  • Nařízení Komise (EU) č. 158/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit ["Špekáčky"/"Špekačky" (ZTS)], toto nařízení vstupuje v platnost dne 14.3.2011. Jedná se o zápis "bez výhrady názvu".
  • Nařízení Komise (EU) č. 159/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit [Spišské párky (ZTS)], toto nařízení vstupuje v platnost dne 14.3.2011. Jedná se o zápis "s výhradou názvu".
  • Nařízení Komise (EU) č. 160/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit ["Lovecký salám"/"Lovecká saláma" (ZTS)], toto nařízení vstupuje v platnost dne 14.3.2011. Jedná se o zápis "bez výhrady názvu".
  • Nařízení Komise (EU) č. 161/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit ("Liptovská saláma"/"Liptovský salám" (ZTS)], toto nařízení vstupuje v platnost dne 14.3.2011. Jedná se o zápis "s výhradou názvu".

Problematiku ZTS v obecné rovině upravuje Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 a Nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 (zde je m.j. v příloze V uvedena reprodukce symbolu EU pro ZTS).

Každý výrobce, který má v úmyslu začít produkovat zaručenou tradiční specialitu, je povinen před uvedením výrobku do oběhu uvědomit o této skutečnosti určené orgány členského státu, ve kterém je usazen. V této souvislosti je rovněž po výrobci takto označených výrobků vyžadováno tzv. ověření souladu se specifikací výrobku. Jedná se o zpoplatněnou službu podle § 16, odst. 8 zákona o potravinách. Ve věci předložení žádosti o ověření souladu se specifikací výrobku musí zájemci o výrobu ZTS kontaktovat místně příslušné KVS, resp. MěVS v Praze.

Specifikace výrobků, jejichž názvy byly zapsány do rejstříku ZTS, jsou k dispozici zde:

Vzhledem k opakovaným překladům jednotlivých specifikací mezi různými úředními jazyky EU v průběhu zpracování zápisu uvedených názvů došlo k zapracování řady terminologických chyb do textu těchto specifikací. Za hlavní chybu, která se vyskytuje ve všech předmětných specifikacích, lze označit záměnu nesprávného termínu „vepřová slanina" za původní a správný termín „vepřové sádlo". Další chybou se zásadním vlivem na ověření souladu se specifikací v případě výrobku Špekáčky je záměna nesprávného sousloví „nesmí být politý tukem" za původní a správný termín „nesmí být podlitý tukem". Tyto nedostatky, stejně jako celá řada dalších drobnějších chyb, budou řešeny dodatečně formou korigend k výše uvedeným nařízením Komise.

Důležité upozornění na závěr: Názvy výrobků, které jsou zapsány tzv. s výhradou (tzn. Spišské párky a Liptovský salám) bude možné po datu 14.3.2011 použít jen pro výrobky, které splňují výše uvedené specifikace a zájemci o jejich výrobu se budou muset ohlásit na místně příslušné KVS a zde i zažádat o ověření souladu jejich výrobků se specifikací - jakýkoliv jiný postup nebude v souladu s platnou legislativou! V případě názvů zapsaných tzv. bez výhrady (tzn. Špekáčky a Lovecký salám) se tato omezení týkají jen výrobků, u kterých výrobce nebo prodejce po uvedeném datu použije označení "Zaručená tradiční specialita", zkratku "ZTS" nebo příslušný symbol EU pro ZTS. Špekáčky nebo Lovecký salám nenesoucí tato označení tak lze i nadále uvádět na trh, aniž by byly splněny požadavky uvedené v příslušné specifikaci, ovšem musí být splněna veškerá ostatní platná kritéria (především viz vyhl. 326/2001 Sb. v platném znění).