​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Dne 22.11.2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno dlouho očekávané nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.

 

Toto nařízení (FIC - z angl. Food Information to Consumers) má zásadní vliv na označování potravin v EU - vstupuje v platnost dne 11.12.2011 a použije se ode dne 13.12.2014, s výjimkou čl. 9 odst. 1 písm. l), jenž se použije ode dne 13.12.2016, a části B přílohy VI, jež se použije ode dne 1.1.2014. Přechodná opatření k tomuto nařízení jsou uvedena v čl. 54.

 

Nařízení FIC lze zobrazit pomocí níže uvedeného odkazu. Dále jsou zde uvedeny odkazy na tyto pomocné dokumenty, které byly vypracovány na FoodDrinkEurope (Evropská potravinářská komora):

FIC - Nařízení č. 1169/2011 
FIC - Komentář k nařízení č. 1169/2011 (ČJ verze) 
FIC - Vodítka k čitelnosti značení (AJ verze)
FIC - Vodítka k nutričnímu značení (AJ verze) 
FIC - Vodítka ke značení alergenů (AJ verze)