​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Panorama potravinářského průmyslu 2010

Hodnotící zpráva „Panorama potravinářského průmyslu 2010" je další zprávou o vývoji uvedeného odvětví, které jsou pravidelně zveřejňovány od roku 1998. Obdobně jako v minulých letech byla zpracována v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), a to řešitelským týmem sestaveným z útvarů Ekonomiky zemědělství a potravinářství a Trhu potravinářských komodit pod gescí Ministerstva zemědělství ČR - Odboru potravinářské výroby a legislativy.

 

Pokud jde o strukturu zprávy, sestává ze tří částí. První část představuje ucelenou produkční charakteristiku vývoje odvětví Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11). Druhá část je věnována produkčním charakteristikám jednotlivých oborů CZ-NACE 10. Třetí část obsahuje samostatnou charakteristiku vývoje CZ-NACE 11. Důraz je kladen především na hodnocení vývoje v posledním roce.


V této zprávě jsou produkční charakteristiky sledovaných odvětví a oborů (s výjimkou zahraničního obchodu) hodnoceny v časové řadě let 2005 až 2010 z údajů Českého statistického úřadu (2005-2009). Podkladem pro ČSÚ jsou šetření o fyzických a právnických osobách zapsaných do Obchodního rejstříku i fyzických osobách nezapsaných do Obchodního rejstříku. Rok 2010 představuje vlastní odhad Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který byl projednán s Ministerstvem zemědělství ČR a opírá se o údaje roku 2009, které byly modifikovány aktuálními meziročními indexy. Údaje roku 2009 jsou předběžné a na rozdíl od let předchozích (2005 až 2008) může dojít ještě k jejich revizi. Zdrojem informací o zahraničním obchodu jsou prvotní data celních orgánů zpracovávaná a kontrolovaná ČSÚ. U zahraničního obchodu je zachyceno období 2009 a 2010.

 

V rámci každé z výše uvedených částí i u jednotlivého oboru je zpracováno shrnutí a jeho další perspektiva, jež vychází z jeho dosavadního vývoje i příležitostí, které mohou pozitivně ovlivnit další vývoj v příštích letech. Hodnocení za odvětví stručně pojednává i o poskytnutých podporách.

 

Zpráva je koncipována tak, aby měla širší využití a mohla posloužit jak odborné, tak širší veřejnosti.