​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Návrh strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci SZP EU

Ministerstvo zemědělství ČR představilo návrh „Strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2014" (dále „Strategie"). Tento koncepční dokument se snaží pojmenovat klíčové přístupy a cíle, k nimž by měl obor jako celek směřovat. Projednání a schválení Strategie patří mezi klíčové úkoly MZe v roce 2013. Návrh strategie je přiložen ke stažení níže.

 

Návrh Strategie nejprve připomíná hlavní příčiny současného stavu českého zemědělství a potravinářství a hodnotí očekávané trendy vnějšího prostředí. Na základě této analýzy pak Strategie definuje zásadní cesty a cíle k uskutečnění strukturálního ozdravení zemědělsko-potravinářského sektoru. Následně určuje hlavní principy a cíle, kterými by se měla řídit zásadní rozhodnutí MZe při implementaci Společné zemědělské politiky EU v podmínkách ČR v období 2014-2020, zejména pak nastavení a distribuce přímých plateb a podpor v rámci Programu rozvoje venkova (PRV).


Pokud jde o hlavní strategické cíle, jsou v návrhu formulovány takto:

  • Hlavním strategickým cílem dalšího rozvoje českého zemědělství je podílet se na dlouhodobém a trvalém zajištění potravinové bezpečnosti na národní a evropské úrovni. Přispět k energetické soběstačnosti ČR v rámci stanoveného energetického mixu, a to při podstatném zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělství. Zkvalitnit vztah zemědělství k využívaným přírodním zdrojům, především půdy a vody, k rozvoji venkova, včetně zvyšování rekreačního potenciálu nejen venkova, ale i české krajiny.
  • Hlavním strategickým cílem rozvoje českého potravinářského průmyslu pak je výrazný růst jeho efektivnosti a konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu, vytvářející předpoklady nejen pro zvýšení nabídky bezpečných, kvalitních a cenově dostupných potravin spotřebitelům v ČR, ale i pro jeho efektivní vazby na domácí zemědělství. To vše za současného zlepšování vztahů k životnímu prostředí a snižování energetické náročnosti potravinářské produkce, včetně podpory lokální výroby, zpracování a prodeje zemědělských produktů přímo spotřebiteli.

 

V závěru dokumentu je navržena sada opatření, kterými lze v nejbližším období začít naplňovat jednotlivé cíle Strategie.