​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Čestné členství ČSZM za rok 2013 uděleno!

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 8.10.2013 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno čestné členství ČSZM.

Nejvýznamnější individuální ocenění ČSZM za celoživotní přínos pro obor zpracování masa si letos převzal prof. Ing. Petr Pipek, CSc.

 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, předal toto ocenění prof. Pipkovi a následně uvedl:

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. je naším předním odborníkem v technologii masa. Po absolvování střední školy a maturitě byl přijat ke studiu na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. Vysokoškolské studium úspěšně dokončil v roce 1975 v oboru konzervace potravin a technologie masa. Po studiu zůstal na Katedře konzervárenské technologie (dnes Ústav konzervace potravin a technologie masa), kde pracoval jako asistent a od roku 1978 jako odborný asistent. V roce 1982 obhájil kandidátskou disertaci a dosáhl vědecké hodnosti CSc. Absolvoval čtyřsemestrální postgraduálni kurz vysokoškolské pedagogiky a psychologie. V roce 1988 byl jmenován docentem a v roce 1991 habilitoval. V roce 2005 byl jmenován profesorem pro obor technologie potravin. Od roku 1983 přednáší technologii masa. Odborně vedl a vede více než sto diplomantů a řadu doktorandů. Prof. Pipek rozvíjí obor technologie masa do několika úseků, a to zejména v inženýrském pojetí. Podílel se na řešení modelování procesu výměny tepla a hmoty v masné technologii, studoval reologické vlastnosti a chování masa a díla, zabýval se použitím aditiv v masné výrobě, barvou masa, chemickými změnami potravin při výrobě a distribuci a v poslední době zejména zajištěním údržnosti masa a masných výrobků.

Prof. Pipek má trvalý kontakt s praxí v oboru zpracování masa, jeho výzkumná činnost je výrazně orientována na potřeby praxe. Řeší výzkumné i grantové projekty na vysoké vědecké úrovni, přednáší na odborných školeních pracovníků masného průmyslu. Má dlouholeté a časté kontakty se zahraničím. V roce 1987 absolvoval tříměsíční stáž na vídeňské Veterinární univerzitě, v roce 1991 pracoval dva měsíce ve věhlasném Spolkovém ústavu pro výzkum masa v Kulmbachu (SRN). Krátkodobě navštívil řadu školských a výzkumných pracovišť v Německu, Francii, Bulharsku, Rusku, Dánsku a v roce 2001 dva měsíce stážoval v Japonsku na univerzitě Okayama. Byl reprezentantem ČR v evropském Konsorciu pro soustavné vzdělávání v pokrokové technologii masa.

Prof. Pipek je mimořádně nadaným a pracovitým člověkem, takže do krátkého představení nelze všechny jeho aktivity zahrnout. Např. je zdatným turistou, fotografem, znalcem a chovatelem různé zvířeny a dlouhá léta se věnuje entomologii. Bohužel své zájmy, pro své vysoké pracovní vytížení, musí v posledních letech poněkud zanedbávat. Nelze však pominout jeho publikační aktivitu. Napsal řadu vysokoškolských skript, zejména dvoudílnou publikaci Technologie masa I. a II., podílel se na monografiích Hygiena a technologie masa a Produkce masa. Je autorem publikací v českých a zahraničních odborných časopisech, přispívá do sborníků odborných školení, seminářů a konferencí. Je členem redakční rady odborného časopisu MASO a autorem mnoha článků v tomto časopise. Je stálým spolupracovníkem časopisu Fleischwirtschaft.

 

Upřímně blahopřejeme panu Prof. Ing. Petru Pipkovi, CSc. k získání ocenění „Čestný člen" od profesní organizace Českého svazu zpracovatelů masa, přejeme panu profesoru hodně zdraví, další pracovní a osobní úspěchy a mnoho životních radostí.

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2013
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2013