​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

ČSZM podporuje využívání NSK

Národní soustava kvalifikací (NSK) je přehledem celostátně uznávaných kvalifikací v České republice, který popisuje, co je potřeba umět pro výkon jednotlivých povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti.

Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech. Ve své podstatě NSK reaguje na již dlouho přetrvávající trend, kdy u nás existuje obrovská nabídka různých humanitních nebo obecně zaměřených studijních oborů, které odčerpávají neadekvátně vysoký počet žáků vycházejících ze základních škol, načež učební nebo technické studijní obory v rámci středoškolského systému pro nedostatek zájemců upadají. Aby existoval systém umožňující další vzdělávání v oborech, které v počátečním vzdělávání nejsou nebo brzy nebudou schopny poskytnout potřebný počet absolventů, byla dle požadavků praxe vytvořena NSK.

 

Jednotlivé profesní kvalifikace jsou v systému NSK vytvářeny přímo samotnými svazy zaměstnavatelů sdruženými v odvětvově zaměřených sektorových radách, čímž je zajištěna jejich aktuálnost a využitelnost na trhu práce. Pro oblast zpracování masa jsou profesní kvalifikace již od vzniku NSK zpracovány Českým svazem zpracovatelů masa a Sdružením drůbežářských podniků, jejichž zástupci jsou členy Sektorové rady pro potravinářství a krmivářství. Všechny dokončené a schválené profesní kvalifikace jsou zveřejňovány na internetových stránkách NSK (www.narodnikvalifikace.cz).
Do současnosti bylo zpracováno a autorizujícími orgány (tzn. jednotlivými ministerstvy) schváleno více než 600 profesních kvalifikací. Pro zájemce o složení zkoušky z profesních kvalifikací je již k dispozici zhruba 700 akreditovaných rekvalifikačních kurzů. A o tom, že je o ně zájem, svědčí fakt, že zkoušek u tzv. autorizovaných osob, bylo dosud složeno již více 90 tisíc.


Úplná profesní kvalifikace Řezník - uzenář se skládá z těchto „dílčích" profesních kvalifikací:

 • Přeprava a ustájení jatečných zvířat
 • Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat
 • Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů
 • Bourání masa
 • Zpracování živočišných tuků
 • Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků
 • Výroba konzerv
 • Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich
 • Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb

 

Zájemci o absolvování zkoušek z těchto profesních kvalifikací je mohou skládat samostatně, jednotlivě a pro každou z nich v případě úspěchu obdrží příslušný certifikát. Například na jatkách s malým počtem vyučených řezníků jistě jejich provozovatelé ocení možnost doplnění kvalifikace svých nevyučených pracovníků pomocí NSK, aby tito pracovníci následně mohli v souladu se zákonnými požadavky omračovat a vykrvovat jatečná zvířata. Pouze ti zájemci, kteří chtějí být připuštěni k závěrečné zkoušce z oboru Řezník - uzenář, musejí úspěšně složit zkoušky ze všech výše uvedených profesních kvalifikací. V reakci na nedávné legislativní úpravy v oblasti welfare zvířat na jatkách byl navíc oboru Řezník - uzenář doplněn o dvě rozvíjející profesní kvalifikace:

 • Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na porážkách
 • Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách

 

Každá profesní kvalifikace má svůj vlastní výčet zkoušky zajišťujících autorizovaných osob, což zpravidla bývají odborné školy vyučující jednotlivé obory. Jejich autorizaci provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě vlastního zájmu daného zařízení, přičemž aktuální přehled autorizovaných osob je samozřejmě také k dispozici na uvedených internetových stránkách NSK. U profesních kvalifikací z oboru Řezník - uzenář však nejčastěji nalezneme tyto autorizované osoby:

 • Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
 • Integrovaná střední škola Cheb
 • Soukromá střední odborná škola a střední odborné učiliště Prachatice, s.r.o.
 • Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
 • Střední odborné učiliště obchodní Prostějov
 • Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov
 • Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

 

Jedním z hlavních cílů NSK je usnadnit zaměstnavatelům práci při řízení lidských zdrojů, např. při náboru, tvorbě podnikových adaptačních plánů a rozvojových programů pro zaměstnance, atd., ale také jim garantuje, že spolu se zkouškou z profesní kvalifikace získávají v praxi již hotové zaměstnance, které nemusejí zdlouhavě zaučovat. Zkoušku z profesní kvalifikace také mohou svým zaměstnancům nabízet jako jeden z benefitů, který jim zaručuje i do budoucna plnou zaměstnatelnost. Firmám, které NSK již začaly aktivně využívat ve své personální praxi, je udělováno ocenění v podobě čestného certifikátu dokládajícího jejich společenskou odpovědnost. Nominaci na certifikát předchází doložení podkladů, ke kterým patří kupříkladu inzerce pracovního místa s uvedenou možností profesní kvalifikace, popis pracovní pozice nebo popis činnosti s využitím profesní kvalifikace, adaptační plán využívající NSK, interní pravidla vzdělávání obsahující akceptování profesních kvalifikací, popis školení zaměstnanců zakončených zkouškou z profesní kvalifikace, kariérní plán vytvořený dle profesních kvalifikací nebo autorizace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Využívejte aktivně NSK a usnadněte si svou každodenní personální práci. Kvalifikovaní pracovníci jsou totiž zárukou prosperující firmy. Více informací naleznete na internetových stránkách www.narodnikvalifikace.czwww.nsk2.czwww.sektoroverady.cz a www.vzdelavaniaprace.cz.