​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Potravinářská komora České republiky (PK ČR)

 

www.foodnet.cz

 

Dne 28. června 2000 vznikla rozhodnutím Valné hromady zakládajících členů Potravinářská komora České republiky jako Federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. Valná hromada byla svolána z podnětu rozhodujících oborových potravinářských společenstev a významných samostatných podnikatelských subjektů.

 

PK ČR reprezentuje cca 85% podnikatelských subjektů z oblasti výroby potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. Je řízena představenstvem komory s jejím operativním orgánem Radou představenstva v čele s prezidentem a zastupujícími dvěma viceprezidenty. Na činnost dohlíží Dozorčí rada.

 

Potravinářská komora plní funkci nevládní organizace pro všechny obory potravinářské výroby a zpracování zemědělských produktů. Je reprezentantem ve svém oboru působnosti vůči orgánům státní správy a obdobným nevládním organizacím v zemích Evropské unie. Je hlavním koordinátorem připomínkových řízení všech legislativních, rozborových, statisticko-informačních materiálů řešících potravinářskou problematiku nebo ji ovlivňující.

 

Založení jednotné organizace českých potravinářů a zpracovatelů zemědělské produkce představuje významnou integrační změnu v dosavadní struktuře potravinářských společenstev, svazů případně sdružení v rámci potravinářského průmyslu České republiky, která tuto oblast aktivit nevládních organizací reprezentujících podnikatelskou sféru přibližuje existujícím strukturám v zemích Evropské unie. Důvodem je mimo jiné snaha vytvořit partnera k obdobným uskupením v zemích Evropské unie a Evropské federaci potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA). PK ČR rovněž udržuje intenzivní spolupráci jak s Agrární komorou České republiky, tak i Ministerstvem zemědělství České republiky a jeho orgány, za účelem dosažení objektivnějšího hodnocení problematiky a zájmů jednotlivých podnikatelských subjektů prostřednictvím oborových potravinářských a zpracovatelských společenstev na úrovni rovnocenných partnerských vztahů.

 

Zahraniční spolupráce Potravinářské komory navazuje na již započatou spolupráci Potravinářského sdružení České republiky a dále aktivity jednotlivých členů, které jsou uskutečňovány prostřednictvím specializovaných agentur a osobností.

 

Rozhodujícím partnerem je i nadále konfederační nevládní organizace sdružující všechny nevládní organizace potravinářů zemí EU 15 – CIAA – Confederation of the food and drink industries of the EU. Prostřednictvím této organizace PK ČR dostává veškeré informace potravinářského charakteru, směrnice a nařízení EU, informace o připravovaných změnách a možnosti napojení na podpůrné finanční programy Evropské komise. Zástupci PK ČR jsou členy výborů EU a v rámci pravomocí, které jsou ČR dány jako přidružené zemi čekající na vstup do EU, se zúčastňují jednání.