Kalendář akcí
<< říjen 2021 >>
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Akce mesíce
Aktuální ceny masa
hledat

cz en 

 • Aktuální dění
 • ČSZM
 • Pro členské subjekty
 • Média
 • Odkazy
 • Kontakt

ČSZM 

Členství > Stanovy ČSZM

Stanovy ČSZM

ČÁST I.

 

Článek 1: Název, sídlo a právní poměry sdružení

 

Název sdružení: Český svaz zpracovatelů masa (dále jen „Svaz" nebo „ČSZM").

 

Anglický název sdružení: Czech Meat Processors Association (CMPA).

 

Sídlo: Libušská 319, Praha 4 - Písnice, PSČ 142 00

 

Registrace:

 • ČSZM je živnostenským společenstvem ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) a zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
 • ČSZM je od 7.1.1991 registrován Ministerstvem vnitra ČR pod značkou VSP/1-3993/91-R.
 • ČSZM je právnickou osobou, registrovanou pod IČ 14889706.

 

Článek 2: Účel ČSZM

 

 1. ČSZM je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podnikajících v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků.
 2. Hlavním posláním Svazu je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství, vzdělávacích a školících činností, výchovy dorostu a učňů, vydávání certifikátů o výrobcích členů a uplatňování zájmů členských subjektů ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí.

 

Článek 3: Předmět činnosti


Svaz podporuje a chrání oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných členů. Prosazuje rozvoj a obhajuje postavení svých členů, přidružených členů a čestných členů v podmínkách tržního hospodářství. Činnost Svazu se řídí zásadami dobrovolnosti a demokracie.


Hlavní činností ČSZM je:

 • Zastupování zájmů masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy podnikatelů masozpracujícího průmyslu.
 • Odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování masa včetně připomínkových řízení legislativních novel a podpůrných programů.
 • Spolupráce s ostatními oborovými komorami, svazy a společenstvy, jež mají k problematice zpracování masa vztah a nebo navazují na jeho činnost.
 • Provádění vzdělávacích, školících a informačních činností.
 • Podpora a uplatňování vědy, výzkumu, vývoje a inovací, včetně transferu technologií a know-how.

Vedlejší činností ČSZM je zejména:

 • Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého masozpracujícího průmyslu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti organizačních a ekonomických poradců.
 • Provozování oborového informačního systému.
 • Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast zpracování masa.
 • Reklamní činnost.

 

 

ČÁST II. - ČLENSTVÍ

 

 

 

Článek 4: Podmínky členství, přidruženého členství a čestného členství

 

 1. Členem Svazu s plnohodnotným hlasovacím právem se mohou stát fyzické a právnické osoby podnikající v oboru zpracování, nákupu a prodeje masa, masných výrobků a jatečných zvířat, zejména ty, které podnikají na základě živnostenského oprávnění v oboru řeznictví a uzenářství a současně splňují podmínku podle zákona 110/97 Sb. o potravinách a o tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů.
 2. Přidruženým členem Svazu s právem poradního hlasu se mohou stát fyzické a právnické osoby podnikající v oborech, které se zpracováním a obchodem masem, masnými výrobky a jatečnými zvířaty souvisejí, jakož i školy a vědecké instituce.
 3. Čestným členem Svazu s právem poradního hlasu se mohou stát vybrané fyzické a právnické osoby význačné pro obor zpracování masa, kterým představenstvo Svazu uděluje statut čestného člena na základě svých pravomocí.
 4. Žadatelé o členství nebo přidružené členství ve Svazu jsou povinni řádně vyplnit přihlášku k registraci. Formulář přihlášky k registraci je žadatelům k dispozici na vyžádání v sekretariátu ČSZM nebo na internetových stránkách Svazu (www.cszm.cz).
 5. Práva a povinnosti členů, přidružených členů a čestných členů jsou popsána v článcích 8, 9, 10, 11, 12 a 13 těchto stanov.

 

Článek 5: Vznik členství, přidruženého členství a čestného členství

 

 1. Členství žadatele ve Svazu vzniká na základě schválení písemné přihlášky k registraci představenstvem ČSZM. Další podmínkou vzniku členství je zaplacení ročního příspěvku dle zásad schválených pro daný rok valnou hromadou ČSZM.
 2. Přidružené členství žadatele ve Svazu vzniká na základě schválení písemné přihlášky k registraci představenstvem ČSZM. Další podmínkou vzniku členství je zaplacení ročního příspěvku dle zásad schválených pro daný rok valnou hromadou ČSZM.
 3. Čestné členství uděluje představenstvo Svazu vybraným subjektům.
 4. Představenstvo Svazu je povinno do 60 dnů od doručení přihlášky k registraci sdělit žadateli o členství nebo přidružené členství stanovisko ve věci přijetí či odmítnutí této žádosti.
 5. Právo odmítnout přihlášku k registraci má představenstvo a valná hromada Svazu. Proti rozhodnutí představenstva ČSZM o odmítnutí žádosti o žadateli o členství nebo přidružené členství ve Svazu se lze odvolat do patnácti dnů po doručení k nejbližší valné hromadě ČSZM. Odvolání je nutno podat Svazu písemně prostřednictvím představenstva ČSZM (na adresu sídla ČSZM). Proti rozhodnutí valné hromady ČSZM není odvolání.

 

Článek 6: Zánik členství, přidruženého členství a čestného členství

 

 1. Členství, přidružené členství a čestné členství zaniká:

  • vystoupením člena, přidruženého člena nebo čestného člena,
  • vyloučením člena, přidruženého člena nebo čestného člena,
  • zánikem člena nebo přidruženého člena (právnické osoby) bez právního nástupce,
  • smrtí člena, přidruženého člena nebo čestného člena (fyzické osoby).

 2. Dobrovolné vystoupení člena, přidruženého člena nebo čestného člena ze Svazu je nutno učinit písemnou odhláškou doručenou představenstvu ČSZM (na adresu sídla ČSZM). Vystoupení člena, přidruženého člena nebo čestného člena ze Svazu nabývá účinnosti 1. kalendářního dne měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení představenstvu ČSZM.
 3. Člen, přidružený nebo čestný člen Svazu může být valnou hromadou ČSZM vyloučen, nebo mu může být představenstvem Svazu do data konání nejbližší valné hromady ČSZM pozastaven výkon jeho členských práv, jestliže:

  • člen, přidružený člen nebo čestný člen se proviní proti stanovám Svazu,
  • člen, přidružený člen nebo čestný člen podniká jednání, která poškozují zájmy nebo vážnost Svazu,
  • člen nebo přidružený člen neuhradí roční příspěvky dle zásad schválených pro daný rok valnou hromadou ČSZM,
  • člen nebo přidružený člen vstoupil do konkursu, nuceného vyrovnání nebo likvidace (návrh na konkurs byl zamítnut pro nedostatek majetku),
  • člen nebo přidružený člen neplní ani po opakované výzvě své závazky vůči Svazu,
  • člen, přidružený člen nebo čestný člen neplní ani po opakované výzvě usnesení či rozhodnutí orgánů Svazu.

 4. Vyloučení člena, přidruženého člena nebo čestného člena se uskuteční na základě rozhodnutí valné hromady ČSZM. Návrh na vyloučení člena, přidruženého člena nebo čestného člena předkládá valné hromadě představenstvo Svazu, které má zároveň oprávnění, v případě jednání či opomenutí člena, přidruženého člena nebo čestného člena způsobem popsaným v odstavci 3, tomuto subjektu pozastavit výkon jeho členských práv. Zástupce tohoto člena, přidruženého člena nebo čestného člena pak po dobu pozastavení výkonu členských práv nemůže vykonávat žádnou funkci v orgánech Svazu. Rozhodnutí valné hromady ČSZM o vyloučení člena, přidruženého člena nebo čestného člena je konečné. Vyrozumění člena, přidruženého člena nebo čestného člena o jeho vyloučení ze Svazu zabezpečí představenstvo ČSZM. Před hlasováním o návrhu představenstva Svazu na vyloučení má člen, přidružený člen nebo čestný člen, o jehož vyloučení má být hlasováno, právo přednést valné hromadě ČSZM své stanovisko k tomuto návrhu.
 5. Dojde-li k zániku právnické osoby (člena nebo přidruženého člena) s právním nástupcem, pak tento nástupce nabývá členská práva a povinnosti předchůdce.

 

Článek 7: Nároky při zániku členství, přidruženého členství nebo čestného členství

 

Při zániku členství, přidruženého členství nebo čestného členství nevzniká bývalému členu, přidruženému členu nebo čestnému členu nárok na jakékoli majetkové a finanční vypořádání.

 

 

ČÁST III - PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SVAZU

Článek 8: Práva členů Svazu

 

 1. Každý člen má právo zúčastnit se valné hromady.
 2. Každý člen Svazu obdrží při hlasování na valné hromadě jeden hlas za každý jeden tisíc korun uhrazených ročních příspěvků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž se valná hromada koná. Členové, kteří zahájili svoji podnikatelskou činnost v kalendářním roce konání valné hromady mají pro účely hlasování jeden hlas. Členové, kteří neuhradili v předchozím roce roční příspěvky, budou představenstvem Svazu navrženi valné hromadě k vyloučení a pro účely hlasování nemají žádný hlas. (Příklad - u valné hromady konané 18.4.2007 bude rozhodující výše ročních příspěvků uhrazených v roce 2006).
 3. Každý člen má právo volit a být zvolen, vyjadřovat se k jednání funkcionářů a pracovníků Svazu, podávat návrhy nebo klást dotazy. Fyzické osoby mohou hlasovací právo vykonávat osobně nebo je převést písemným zmocněním na jiné členy Svazu. Právnické osoby jsou zastupovány pověřeným zástupcem na základě písemné plné moci.
 4. Každý člen má právo být informován o všech akcích ČSZM, účastnit se jich, požívat výhod poskytovaných členům, užívat v rámci své činnosti znaku a zařízení Svazu podle stanov a rozhodnutí jeho orgánů.
 5. Každý člen má právo vyžadovat informace o činnosti Svazu, nahlížet do účetních, daňových a ostatních dokladů. Informace týkající se účetních, daňových a ostatních dokladů budou zasílány členům v elektronické podobě a to pouze v případě vyžádání těchto informací členem u výkonných orgánů Svazu.

 

Článek 9: Práva přidružených členů Svazu

 

 1. Každý přidružený člen má právo zúčastnit se valné hromady s hlasem poradním.
 2. Každý přidružený člen má právo být informován o všech akcích ČSZM, účastnit se jich, požívat výhod poskytovaných přidruženým členům, užívat v rámci své činnosti znaku a zařízení Svazu podle stanov a rozhodnutí jeho orgánů.

 

Článek 10: Práva čestných členů Svazu

 

 1. Každý čestný člen má právo zúčastnit se valné hromady s hlasem poradním.
 2. Každý čestný člen má právo být informován o všech akcích ČSZM, účastnit se jich, požívat výhod poskytovaných čestným členům, užívat v rámci své činnosti znaku a zařízení Svazu podle stanov a rozhodnutí jeho orgánů.

 

Článek 11: Povinnosti členů Svazu

 

 1. Členové Svazu jsou povinni dodržovat stanovy Svazu a plnit rozhodnutí jeho orgánů.
 2. Členové Svazu jsou povinni zajistit úhradu ročního příspěvku ve výši určené pro každý rok valnou hromadou, nejpozději však v termínech splatnosti vystavených faktur.
 3. Členové Svazu jsou povinni plnit řádně a včas své závazky vůči Svazu.
 4. Členové Svazu jsou povinni sdělit na vyžádání sekretariátu Svazu údaj z účetní uzávěrky o dosažených tržbách za kalendářní rok předcházející příslušnému roku, nejpozději však do 15.3. příslušného roku. Toto sdělení členové Svazu doloží čestným prohlášením statutárního orgánu o výši dosažených tržeb ve smyslu těchto stanov. Čestné prohlášení je součástí žádosti o sdělení (tzv. Návratky). Tržbami, u členů Svazu účtujících v soustavě podvojného účetnictví, se rozumí součet řádků 001 a 005 Výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu. U členů Svazu, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, se tržbami rozumí jejich příjmy. Sdělené informace budou Svazem pokládány za vysoce důvěrné.
 5. Členové Svazu jsou povinni chránit zájmy Svazu.

 

Článek 12: Povinnosti přidružených členů Svazu

 

 1. Přidružení členové Svazu jsou povinni dodržovat stanovy Svazu a plnit rozhodnutí jeho orgánů.
 2. Přidružení členové Svazu jsou povinni zajistit úhradu ročního příspěvku ve výši určené pro každý rok valnou hromadou, nejpozději však v termínech splatnosti vystavených faktur.
 3. Přidružení členové Svazu jsou povinni plnit řádně a včas své závazky vůči Svazu.
 4. Přidružení členové Svazu jsou povinni sdělit na vyžádání sekretariátu Svazu údaj z účetní uzávěrky o dosažených tržbách za kalendářní rok předcházející příslušnému roku, nejpozději však do 15.3. příslušného roku. Toto sdělení přidružení členové Svazu doloží čestným prohlášením statutárního orgánu o výši dosažených tržeb ve smyslu těchto stanov. Čestné prohlášení je součástí žádosti o sdělení (tzv. Návratky). Tržbami, u přidružených členů Svazu účtujících v soustavě podvojného účetnictví, se rozumí součet řádků 001 a 005 Výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu. U přidružených členů Svazu, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, se tržbami rozumí jejich příjmy. Sdělené informace budou Svazem pokládány za vysoce důvěrné.
 5. Výjimku z odstavce 4 tohoto článku tvoří pouze školy a vědecké instituce.
 6. Přidružení členové Svazu jsou povinni chránit zájmy Svazu.

 

Článek 13: Povinnosti čestných členů Svazu

 

 1. Čestní členové Svazu jsou povinni dodržovat stanovy Svazu.
 2. Čestní členové Svazu jsou povinni chránit zájmy Svazu.

 

 

ČÁST IV - ORGANIZACE SVAZU

 

 

Článek 14: Orgány Svazu

 

 

Orgány Svazu jsou:

 • valná hromada
 • představenstvo
 • dozorčí rada

 

Článek 15: Valná hromada

 

 1. Nejvyšším orgánem Svazu je valná hromada, na níž členové, přidružení členové nebo čestní členové uplatňují svá práva podílet se na řízení záležitostí Svazu a kontrolovat jeho činnost.
 2. Valná hromada se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, valnou hromadu svolává představenstvo.
 3. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to písemně třetina všech členů Svazu, dozorčí rada nebo představenstvo.
 4. Do působnosti valné hromady patří zejména:

 • volba členů představenstva a dozorčí rady, případně jejich odvolání,
 • schválení Stanov, jejich změn a doplňků,
 • rozpuštění Svazu,
 • schválení sloučení (fúze, začlenění) Svazu do jiné organizace, profesní komory, případně podobné instituce,
 • schválení organizačního řádu, případně dalších závazných směrnic, nezbytných pro řádnou činnost Svazu a jeho orgánů,
 • konečné rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena, přidruženého člena nebo čestného člena,
 • schválení rozpočtu Svazu,
 • určení výše ročního příspěvku,
 • rozhodnutí o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí v souladu s platnými zákony k rozhodnutí.

 

Článek 16: Svolání valné hromady, poskytování informací

 

 1. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává představenstvo. Pozvánka na valnou hromadu musí být zveřejněna alespoň třicet dnů předem. Pozvánka musí obsahovat:

  • název a sídlo Svazu,
  • termín a místo konání valné hromady,
  • pořad jednání valné hromady,

 2. Pozvánka na valnou hromadu je zveřejněna jejím publikováním ve Svazem určených novinách (například Řeznicko-uzenářské noviny, Časopis MASO) a na internetových stránkách Svazu (www.cszm.cz).
 3. Informace týkající se činnosti Svazu, např. práce odborných sekcí, zápisy z valných hromad, připravované změny zákonů apod. budou zasílány členům, přidruženým členům nebo čestným členům v elektronické podobě. Písemné materiály budou zasílány členům, přidruženým členům nebo čestným členům vynímečně na základě jejich vyžádání.

 

Článek 17: Program jednání valné hromady

 

 1. Program jednání pro valnou hromadu stanoví svolávající, tj. představenstvo (na základě požadavků členů, přidružených členům nebo čestných členům Svazu, nebo z vlastního popudu) nebo dozorčí rada. Svolávající je povinen podat v záležitostech navržených do pořadu jednání valné hromady potřebné informace nejpozději osm dnů před dnem konání valné hromady každému členu, přidruženému členu nebo čestnému členu, který o to včas požádá.
 2. Na program jednání je nutno zařadit všechny žádosti, které jsou navrženy představenstvem nebo dozorčí radou.

 

Článek 18: Jednací a hlasovací řád valné hromady

 

 1. Jednací a hlasovací řád upravuje způsob registrace členů nebo jejich zástupců (dále jen členů), průběh jednání valné hromady, způsob uplatňování práv členů na valné hromadě a způsob hlasování na valné hromadě. Uplatňuje se pro jednání řádné a náhradní valné hromady.
 2. Pro registraci členů na valné hromadě se zřizuje registrační místo, které provádí zápis členů do listiny přítomných a vydává členu hlasovací kartu s údajem o počtu hlasů, kterými na valné hromadě disponuje. Svým podpisem v listině přítomných člen potvrzuje, že mu byla hlasovací karta předána s řádně vyplněným údajem o počtu hlasů.
 3. Registrace členů se uskutečňuje v místě a čase uvedeném v pozvánce na valnou hromadu.
 4. Členové se mohou registrovat po celou dobu konání valné hromady.
 5. Při registraci pracovníci registračního místa ověří totožnost členů nebo jejich zmocněnců.
 6. Před zahájením valné hromady registrační místo vyhotoví protokol o účasti na valné hromadě a předá jej pověřenému členu představenstva Svazu, který bude zahajovat jednání valné hromady.
 7. Na závěr valné hromady registrační místo předá listinu přítomných zapisovateli valné hromady, který ji podepíše společně s předsedou valné hromady.
 8. Jednání valné hromady zahajuje představenstvem pověřený člen představenstva Svazu a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady, který následně provede volbu zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob, pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů).
 9. Valná hromada rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na její pořad jednání dle pozvánky. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodovat jedině tehdy, jsou-li na valné hromadě přítomni všichni členové Svazu s hlasovacím právem a s projednáním těchto záležitostí jednomyslně souhlasí.
 10. Člen má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se činnost Svazu, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení a protesty podávají členové kdykoliv v průběhu projednávání daného bodu pořadu jednání valné hromady v písemné podobě, člen má však vždy právo vystoupit a ústně své podání okomentovat. Člen, který předkládá valné hromadě požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest musí pro účely zápisu uvést své příjmení a jméno, anebo název osoby za niž jedná, nebo kterou zastupuje a příslušný text vlastnoručně podepsat.
 11. Předseda valné hromady je povinen zabezpečit přednesení všech požadavků na vysvětlení, návrhů, protinávrhů či protestů na valné hromadě. Pokud však budou na valné hromadě požadována vysvětlení záležitostí, které zjevně nesouvisí s předmětem jednání valné hromady a nejsou dle uvážení předsedy valné hromady potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, je předseda valné hromady oprávněn tyto vyloučit z projednávání na valné hromadě. Rovněž tak je předseda valné hromady oprávněn v případě, že žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy členů zjevně vybočují z rámce projednávaných věcí, ukončit projednávání daného bodu v pořadu jednání. Proti takovýmto opatřením předsedy valné hromady se může člen odvolat k plénu, které hlasováním aklamací rozhodne, zda bude projednávání takto ukončených bodů pokračovat.
 12. Nejdříve se hlasuje o návrhu předloženém představenstvem, o návrzích a protinávrzích členů se hlasuje v pořadí, v jakém byly uplatněny. V případě, že bude jeden z návrhů valnou hromadou přijat, o protinávrhu nebo dalších návrzích k téže věci se již nehlasuje.
 13. Počet hlasů, jimiž každý člen na valné hromadě disponuje vyplývá ze znění článku 8 odstavce 2 těchto stanov.
 14. Hlasování o příslušných bodech pořadu jednání se provádí aklamací (veřejně) dle pokynů předsedy valné hromady. Aklamací se dále hlasuje o případných dalších procedurálních záležitostech dle rozhodnutí předsedy valné hromady. Při rozhodování o zvlášť významných záležitostech jako je např. volba členů představenstva a dozorčí rady může předseda valné hromady o takovýchto rozhodnutích nechat hlasovat pomocí hlasovacích lístků, jejichž vydání zabezpečí pro členy pracovníci registračního centra, vlastní úpravu hlasovacích lístků pak určí předseda valné hromady.
 15. Při sčítání hlasů se nejprve zjišťuje počet hlasů, které jsou pro návrh a poté se zjišťuje počet hlasů, které jsou proti návrhu a dále počet hlasů, které se hlasování zdržely. Hlasování aklamací probíhá tak, že každý člen Svazu či zástupce zvedne ruku s hlasovací kartou při vyhlášení stavu, pro který hlasuje.
 16. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých otázkách či návrzích se hlasuje.
 17. V okamžiku, kdy skrutátoři zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí o navrženém bodu, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou zveřejněny v průběhu valné hromady a v zápise z valné hromady.
 18. Jestliže je podle předběžných výsledků stanovený bod programu schválen, dále se o něm nejedná a předseda valné hromady pokračuje dalším bodem programu valné hromady.
 19. Pakliže člen předčasně odchází před ukončením valné hromady ze zasedání valné hromady, je povinen odevzdat svou hlasovací kartu registračnímu místu, aby mohlo dojít k aktualizaci počtu přítomných hlasů na valné hromadě.
 20. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis.
 21. Zápis obsahuje zejména:

  • název a sídlo Svazu,
  • místo a čas konání valné hromady,
  • jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, osob potvrzujících správnost vyhotovení zápisu (ověřovatelů) a jména osob sčítajících hlasy,
  • důležitější události v průběhu valné hromady a vyslovená prohlášení,
  • rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počet nehlasujících,
  • protesty členů představenstva, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnutí, pokud protestující o to požádá,
  • zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady a správnost zápisu potvrdí dva ověřovatelé.

 22. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 14 dnů ode dne ukončení valné hromady. Spolu s oznámením o svolání valné hromady a listinou přítomných se uchovávají v archivu Svazu po celou dobu jeho trvání.

 

Článek 19: Způsobilost usnášení valné hromady

 

 1. Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů členů Svazu. Pro účely zjištění usnášeníschopnosti valné hromady se použijí pravidla stanovená v článku 8, odstavci 2 těchto stanov.
 2. Celkový počet hlasů členů Svazu zjišťuje sekretariát Svazu před konáním valné hromady podle pravidla stanoveného v článku 8, odstavci 2 těchto stanov.
 3. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, je náhradní valná hromada, kterou je třeba svolat v patnáctidenní lhůtě s nezměněným pořadem jednání, způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných hlasů členů Svazu.

 

Článek 20: Představenstvo

 

 1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
 2. Členem představenstva může být zvolena pouze fyzická osoba, která je členem Svazu, nebo fyzická osoba, která je zmocněna jednat za člena Svazu (právnickou osobu). Za člena představenstva nesmí být zvolen zaměstnanec Svazu.
 3. Představenstvo Svazu je voleno na období čtyř let.
 4. Představenstvo Svazu se skládá z 13 osob. Předsedu představenstva volí tajnou volbou jeho členové. Předseda představenstva je zvolen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční počet členů představenstva. Pokud předseda představenstva na prvním zasedání není zvolen, je do zvolení předsedy představenstva pověřen řízením Svazu předseda dozorčí rady nebo představenstvem pověřená osoba. Volbu předsedy představenstva na prvním zasedání nově zvolených orgánů Svazu řídí:

  • předseda dozorčí rady (pokud je zvolen),
  • předseda valné hromady (pokud není kandidátem na volenou pozici),
  • představenstvem pověřená osoba (pokud není kandidátem na volenou pozici).

 5. Představenstvo je statutárním orgánem Svazu. Zastupuje Svaz vůči třetím osobám a před jinými orgány. Vytváří a řídí organizaci práce Svazu a vykonává zaměstnavatelská práva.
 6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným předsedovi představenstva. V takovém případě končí výkon jeho funkce okamžikem doručení.
 7. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, na které bude provedena doplňující volba na uvolněnou pozici. Náhradní člen představenstva je navržen členem Svazu (právnickou osobou), který byl odstupujícím členem představenstva původně zastoupen. Mandát člena představenstva zvoleného valnou hromadou v doplňující volbě je časově omezen dobou ukončení mandátu odstupujícího člena představenstva.
 8. Představenstvo se schází podle potřeby. Představenstvo může být svoláno i z podnětu dozorčí rady, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
 9. Představenstvo odpovídá za vypracování roční situační zprávy o činnosti Svazu pro valnou hromadu.
 10. V rámci představenstva mohou být ustanoveny pro jednotlivé odborné činnosti zabezpečované představenstvem odborné sekce, jejichž členy mohou být i nečlenové představenstva. Nečlenové představenstva se mohou účastnit zasedání představenstva, pokud jejich účast na zasedání představenstvo schválí, přičemž však tito účastníci zasedání představenstva nemají při rozhodování představenstva hlasovací právo.
 11. Představenstvo je povinno projednat roční účetní uzávěrku Svazu.

 

Článek 21: Způsobilost usnášení představenstva

 

 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.
 2. Pro přijetí rozhodnutí se vyžaduje vždy souhlas nadpoloviční většiny členů představenstva.
 3. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Svazu. Není-li přítomen, rozhoduje hlas člena představenstva, kterého předseda pověřil zastupováním (řízením jednání).
 4. O závěrech jednání se sepisuje zápis, který podepíše předseda nebo jím určený člen představenstva.

 

Článek 22: Působnost představenstva

 

 1. Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění rozhodnutí valné hromady a pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a činnosti Svazu.
 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Svazu, pokud nejsou svěřeny valné hromadě. Proti rozhodnutí představenstva je členům, přidruženým členům a čestným členům ČSZM umožněno odvolat se k nejbližší valné hromadě.
 3. Představenstvo rozhoduje o členství ČSZM v jiných organizacích. Souhlas s členstvím v těchto organizacích musí vyslovit minimálně 10 členů z celkového počtu členů představenstva.
 4. Představenstvo připravuje jednání a svolává valnou hromadu.
 5. K účasti na schůzi představenstva mohou být přizváni i další zástupci členů, přidružených členů nebo čestných členů Svazu a ostatní hosté. Přizvaní zástupci a hosté nemají hlasovací právo.
 6. Představenstvo rozhoduje o pozastavení členských práv v souvislosti s návrhem na vyloučení člena, přidruženého člena nebo čestného člena podle článku 6, odstavce 4 těchto stanov a o pozastavení výkonu členských práv jako samostatném opatření při porušení povinností členských subjektů podle těchto stanov, a to dle závažnosti porušení povinností člena, přidruženého člena nebo čestného člena.

 

Článek 23: Výkonná činnost Svazu

 

 1. K zabezpečení výkonu svých činností Svaz zřizuje výkonné útvary podřízené představenstvu (výkonného ředitele a sekretariát), které:

  • připravují podklady pro jednání a rozhodování představenstva, valné hromady a pro jednání s vnějšími subjekty,
  • sdělují informace a úkoly uložené představenstvem členům, přidruženým členům nebo čestným členům Svazu,
  • vedou administrativu Svazu a seznam členů, přidružených členů a čestných členů Svazu,
  • plní další úkoly podle pokynů představenstva,
  • zabezpečují řádné vedení evidence a účetnictví Svazu,
  • zabezpečují rozhodnutí valné hromady Svazu,
  • zabezpečují dodržování zákonnosti při podnikatelské činnosti a funkci vedoucího v pracovně právních vztazích.

 2. Výkonný ředitel a pracovníci sekretariátu jsou zaměstnanci Svazu. Pracovně právní vztahy zaměstnanců se řídí zákoníkem práce.
 3. Výkonný ředitel a pracovníci sekretariátu se nesmí podílet na podnikání právnických nebo fyzických osob, které jsou zároveň členy, přidruženými členy nebo čestnými členy Svazu. Nesmí být též členy představenstva a dozorčí rady.

 

Článek 24: Dozorčí rada

 

 1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
 2. Členem dozorčí rady může být zvolena pouze fyzická osoba, která je členem Svazu, nebo fyzická osoba, která je zmocněna jednat za člena Svazu (právnickou osobu). Za člena dozorčí rady nesmí být zvolen zaměstnanec Svazu.
 3. Dozorčí rada Svazu je volena na období čtyř let.
 4. Dozorčí rada Svazu má tři členy. Předsedu dozorčí rady volí tajnou volbou její členové. Předseda dozorčí rady je zvolen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční počet členů dozorčí rady. Volbu předsedy dozorčí rady na prvním zasedání nově zvolených orgánů Svazu řídí:

  • předseda valné hromady (pokud není kandidátem na volenou pozici),
  • představenstvem pověřená osoba (pokud není kandidátem na volenou pozici).

 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným předsedovi dozorčí rady. V takovém případě končí výkon jeho funkce okamžikem doručení.
 6. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, na které bude provedena doplňující volba na uvolněnou pozici. Náhradní člen dozorčí rady je navržen členem Svazu (právnickou osobou), který byl odstupujícím členem dozorčí rady původně zastoupen. Mandát člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou v doplňující volbě je časově omezen dobou ukončení mandátu odstupujícího člena dozorčí rady.
 7. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Jednání svolává předseda, případně jeho jmenovaný zástupce.
 8. Dozorčí rada kontroluje veškerou činnost Svazu, je nezávislá na orgánech Svazu a odpovídá se pouze valné hromadě. O své činnosti vede evidenci.
 9. Dozorčí rada je povinna přezkoumávat roční účetní uzávěrku Svazu a podávat o výsledku přezkoumání každý rok zprávu valné hromadě.
 10. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se jednání představenstva.
 11. Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem Svazu.
 12. Dozorčí rada vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností není však dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho práva vykonávat další kontrolní činnosti.

 

Článek 25: Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

 

 1. Funkce členů představenstva a dozorčí rady jsou čestné.
 2. Valná hromada může po schválení roční zprávy o činnosti Svazu odsouhlasit pro členy představenstva a dozorčí rady přiměřené odměny.

 

Článek 26: Předseda Svazu

 

 1. Představenstvo volí svého předsedu tajnou volbou.
 2. Předseda představenstva se zároveň stává předsedou Svazu.
 3. Předseda Svazu:

  • řídí jednání představenstva a zajišťuje plnění jeho usnesení,
  • organizuje a řídí běžnou činnost Svazu,
  • je oprávněn jednat jménem Svazu ve všech záležitostech,
  • skládá účty ze své činnosti valné hromadě a představenstvu,
  • určí za svého zástupce jednoho z členů představenstva a to v případě, že nebude moci vykonávat úkoly plynoucí z jeho funkce.

 4. Předsedu může z jeho funkce odvolat představenstvo Svazu, tento krok se však nijak nedotýká jeho členství v představenstvu.
 5. Předseda jedná a podepisuje za představenstvo Svazu. Předseda může být v plném rozsahu své funkce zastupován některým z členů představenstva, kterému udělí příslušné oprávnění a pokyny, které musí být uvedeny v zápisu ze zasedání představenstva.

 

Článek 27: Rozhodčí komise


Rozhodčí řízení ve Svazu vykonává dozorčí rada v souladu s obecně platnými právními předpisy.

 

Článek 28: Místní sekce


Na základě potřeby členů, přidružených členů a čestných členů Svazu se v okresech (městech, regionech) mohou vytvářet místní sekce Svazu. K vytvoření místní sekce je třeba souhlasu představenstva. Místní sekce nemají samostatnou právní subjektivitu a nemohou jednat jménem Svazu. Bližší podmínky pro vznik sekcí určí představenstvo.

 

Článek 29: Evidence

 

 1. Veškerou evidenci Svazu vedou výkonné útvary Svazu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Hospodářský a účetní rok Svazu je totožný s rokem kalendářním.
 3. Účetní uzávěrku za každý rok předkládá předseda Svazu představenstvu a dozorčí radě, která provede příslušnou kontrolu. O výsledku kontroly předkládá dozorčí rada valné hromadě zprávu.
 4. Tvorbu a užití prostředků upraví samostatná pravidla (rozpočet Svazu) schválená valnou hromadou.

 

Článek 30: Hospodaření Svazu

 

 1. Hospodaření Svazu se řídí zásadami a pravidly uvedenými v rozpočtu, který každoročně schvaluje valná hromada Svazu. Nedojde-li na valné hromadě ke schválení rozpočtu, řídí se hospodaření Svazu rozpočtovým provizoriem, které vychází ze zásad a pravidel posledního řádně přijatého rozpočtu Svazu.
 2. Hlavním příjmem Svazu jsou členské příspěvky, příjmy z hlavní a vedlejší činnosti Svazu a případně dary a dotace od členů a třetích osob.

 

Článek 31: Likvidace Svazu


V případě zrušení Svazu na základě rozhodnutí valné hromady provedou likvidaci členové likvidační komise, jejíž členy zvolí valná hromada.  zpět   odeslat
kontakt  |   pro média  |   mapa stránek

Copyright © 2000 - 2006 ČSZM.